>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر جایگاه مولفه‌های برند شهری مطالعه موردی: شهر مراغه  
   
نویسنده لاله پور منیژه ,امیرحسینی پروانه
منبع شهر پايدار - 1399 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:63 -76
چکیده    شهرها به فراخور ظرفیت، امکانات و نقش خود از نوعی شهرت و آوازه مخصوص به خود برخوردارند، که آن‌ها را از دیگر شهرها ممتاز و متمایز می‌سازد. این شهرت و آوازه که از آن به برند شهری تعبیر می‌شود، آمیزه‌ای از هویت تاریخی، ویژگی‌های اجتماعی، نمادهای تمدنی، فعالیت‌های تجاری، امکانات رفاهی، تفریحی، مناسبات سیاسی و بین‌المللی هر شهر است که برآیند آن، برند شهری است. پژوهش حاضر با توجه به مولفه‌های چهارگانه (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی) که سازمان ملل برای توسعه برند شهری در نظر گرفته، این موضوع را در شهر مراغه موردبررسی قرار داده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است که با اتکاء بر مطالعات اسنادی –کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه)، انجام‌گرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 25 نفر از متخصصان در حوزه‌های مختلف مطالعات شهری بودند. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های آماری t تک نمونه‌ای و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی کمتر از حد متوسط (3)، است. مولفه فرهنگی با میانگین بزرگ‌تر از 3 و pvalue، 0.043 از وضعیت مطلوب برخوردار است. مولفه زیست‌محیطی نیز با میانگین بزرگ‌تر از 3 و pvalue، 0.000 دارای وضعیت مطلوبی است. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که مولفه اجتماعی بیشترین همبستگی را با برند شهری دارد؛ مولفه اقتصادی در جایگاه دوم همبستگی و مولفه فرهنگی در مرحله سوم و مولفه زیست‌محیطی در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد. به عبارتی جهت برند سازی شهر مراغه هرچند مولفه‌های زیست‌محیطی و فرهنگی از پتانسیل بالاتری برخوردارند، اما مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی نیازمند توجه بیشتری هستند؛ لازمه موفقیت در برند سازی یک شهر توجه هم‌زمان به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و رفع محدودیت‌ها است.
کلیدواژه برند، مولفه‌های برند شهری، تصویر شهری، شهر مراغه
آدرس دانشگاه مراغه, ایران, دانشگاه مراغه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved