>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر مطالعه موردی: شهر قاین  
   
نویسنده مودودی ارخودی مهدی ,محمدی زهرا
منبع شهر پايدار - 1399 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:31 -45
چکیده    مسکن به‌عنوان نیاز اولیه بشر و تامین‌کننده حس رضایتمندی او، نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی بازی می‌کند. به نظر می‌رسد هم‌راستا با انتقاداتی که به پروژه مسکن مهر از سوی صاحب‌نظران مختلف، وارد است، مسکن مهر، مسکنی باکیفیت پایین‌تر از حد متوسط انتظار افراد است، ازاین‌رو کسانی که در آن ساکن می‌شوند نیز دارای سطح پایینی از کیفیت زندگی می‌باشند. ازاین‌رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهرشهر قاین است. در این تحقیق، کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهرشهر قاین در ارتباط با عوامل اقتصادی، امنیت، اوقات فراغت، رضایت از مسکن، سلامت و آسایش، محیطی، مدیریتی، و مشارکت بررسی‌شده است. رویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش‌های کمی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها، مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. به‌منظور توزیع پرسشنامه، نمونه‌ای به تعداد 250 نفر موردبررسی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها، با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (pls) انجام‌شده است. به‌طورکلی نتایج نشان داد عوامل اقتصادی، با ضریب مسیر 0.633، و مولفه امنیت با ضریب مسیر 0.717، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر دارد؛ همچنین مولفه اوقات فراغت، با ضریب مسیر 0.524، و مولفه رضایت از مسکن، با ضریب مسیر 0.467، بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، تاثیر مثبت و معناداری دارد. مولفه سلامت و آسایش نیز، با ضریب مسیر 0.527، و مولفه محیطی، با ضریب مسیر 0.747، بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که عوامل مدیریتی بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، با ضریب مسیر 0.668، تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ درنهایت مولفه مشارکت نیز بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، با ضریب مسیر 0.678، تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه مسکن، کیفیت زندگی، رضایت‌مندی، شهر قاین
آدرس دانشگاه بزرگمهر قائنات, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved