>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر زنجان  
   
نویسنده عباسی قمر ,موسوی یعقوب ,قاسمی ایرج ,احدنژاد روشتی محسن
منبع شهر پايدار - 1399 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:1 -16
چکیده    پژوهش حاضر باهدف بررسی پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر زنجان می‌باشد. روش اتخاذشده، توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. جمع‌آوری داده‌ها به دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. تحلیل داده‌ها با تکنیک چند معیاره ویکور (vikor) و برای مدل‌سازی اثرات پایداری نواحی موردمطالعه در بازآفرینی شهری از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (sem) با استفاده از نرم‌افزار amos انجام‌شده است بدین‌صورت؛ در بحث سنجش میزان پایداری نواحی چهارگانه در بافت، ناحیه یک بیشترین وضعیت پایداری را دارا است و بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری، بعد کالبدی به مقدار 0.92 و بعد اقتصادی به میزان 0.51 دو بعد از ابعاد ساختاری پایداری شهر هستند که قوی‌ترین ارتباط را در بازآفرینی شهری در نواحی موردمطالعه داشته و بیشترین تاثیر را در بازآفرینی محدوده دارند و بیشترین اثرات روابط بین ابعاد موردمطالعه مربوط به اثر بعد کالبدی بر روی بازآفرینی شهری با وزن رگرسیونی 0.918 و بعدازآن؛ بعد اقتصادی با وزن رگرسیونی 0.516 می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، ابزارهای کنونی هدایت توسعه شهری؛ علیرغم اقدامات پراکنده در زمینه گذر از رویکرد اصالت بخشی و صرفاً کالبدی به‌سوی رونق صنایع‌دستی، گردشگری بافت مرکزی، پیاده محوری، برگزاری جشنواره‌ها و ... هنوز قابلیت بازآفرینی پایدار در جهت تحقق شهر خلاق را به مفهوم واقعی آن ندارند.
کلیدواژه بازآفرینی شهری، مدل‌سازی معادلات ساختاری، شهر زنجان
آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, جهاد دانشگاهی تهران, ایران, دانشگاه الزهرا, ایران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, جهاد دانشگاهی تهران, ایران, دانشگاه زنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved