>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش دانشگاه‌ها در بازآفرینی فرهنگی بخش تاریخی مرکزی شهر تهران  
   
نویسنده حسینی سنگ نو علی ,کمانرودی کجوری موسی ,متولی صدرالدین ,جانباز قبادی غلامرضا
منبع شهر پايدار - 1398 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:97 -110
چکیده    دانشگاه‌ها می‌توانند با اقدامات علمی، فرهنگی و کارآفرینی، نقش موثری در بازآفرینی بافت‌های قدیمی و تاریخی شهری داشته باشند. این پژوهش به بررسی نقش دانشگاه‌ها در بازآفرینی فرهنگی بخش تاریخی مرکزی شهر تهران پرداخته است. محدوده مکانی این پژوهش، محدوده داخلی «حصار ناصری» به مساحت حدود 2250 هکتار می‌باشد که به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده و در مناطق 11 و 12 شهرداری تهران واقع‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، 289 نفر از اعضاء هیئت‌علمی رشته‌های شهرسازی، معماری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری و برنامه‌ریزی گردشگری پنج دانشگاه دولتی مهم واقع در لبه شمالی محدوده مطالعه (دانشگاه خوارزمی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه هنر، دانشگاه تهران و دانشگاه امام علی (ع) است. حجم نمونه این پژوهش، 35 نفر از اعضای هیئت‌علمی و متخصصان حوزه شهری این دانشگاه‌ها بوده که بر مبنای اشباع نظر در خصوص تکراری بودن پاسخ‌ها تعیین‌شده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری‌شده است. گویه‌های این پرسشنامه با استفاده از مبنای نظری بازآفرینی فرهنگی و وظایف و ماموریت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم تعیین‌شده و با محدوده و جامعه موردمطالعه منطبق و بازنویسی شده‌اند. جهت بررسی روایی متغیرها و پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و آزمون t-test) و روش معادلات ساختاری (sem) انجام‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دانشگاه‌های موردمطالعه با تغییر رویه و انجام اقداماتی مرتبط با وظایف و اهداف آموزشی خود، می‌توانند به بازآفرینی فرهنگی بخش تاریخی مرکزی شهر تهران کمک کنند، اما این دانشگاه‌ها در این مسیر هنوز در مرحله ابتدایی و اولیه قرار دارند.
کلیدواژه دانشگاه، بازآفرینی، بازآفرینی فرهنگی، بخش تاریخی مرکزی، شهر تهران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved