>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی زیست پذیری در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر قزوین  
   
نویسنده طالشی انبوهی مرضیه ,آقائی زاده اسماعیل ,جعفری مهرآبادی مریم
منبع شهر پايدار - 1398 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:59 -78
چکیده    ایده شهر زیست پذیر در بافت های فرسوده شهری، خلق مراکز شهری پویا می باشد و عمدتا بر خلق محله های پایدار و زیست پذیری این بافت ها تاکید دارد و هدف آن ارتقا کیفیت فضاهای شهری این بافت ها می باشد. درواقع زیست پذیری بافت های فرسوده شهری به مجموعه ارزیابی هایی اطلاق می گردد که برای بهبود وضع موجود بافت های مسئله دار شهر صورت می گیرد و نتایج آن موجب ارتقای کیفی بافت می گردد و می تواند به صورت موضعی حیات نوینی را به بافت داده و ساختار اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را مطلوب برای زیست نماید. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ویکور و باهدف ارزیابی زیست پذیری بافت فرسوده نواحی یک، دو و سه از منطقه یک شهرداری شهر قزوین صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا بامطالعه اسنادی تمامی عوامل دخیل در زیست پذیری بافت های فرسوده در سطح ناحیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با بهره گیری از نظرات متخصصین مولفه ها در 5 بعد (اقتصادی، اجتماعی، خدمات و زیرساختی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی)، شناسایی و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از تکنیک های آنتروپی شانون، ویکور و از نرم افزار arc gis استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ناحیه سه در بعد اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی و ناحیه یک در بعد اقتصادی و خدمات و زیرساخت های شهری در وضعیت نسبتا مطلوب و ناحیه دو درمجموع ابعاد موردمطالعه در وضعیت نسبتا نامطلوبی قرار دارد. درمجموع یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که بافت های فرسوده ناحیه یک ازنظر شرایط اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی مطلوب بوده و بنابراین ازنظر زیست پذیری در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.
کلیدواژه کیفیت فضا، زیست پذیری، بافت فرسوده شهری، شهر قزوین
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved