>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و اولویت‌بندی چالش‌های مسکن مهر در ارتباط با خانوارهای کم‌درآمد در ایران، نمونه موردی: شهر ارومیه  
   
نویسنده عابدینی اصغر
منبع شهر پايدار - 1397 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:41 -56
چکیده    مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر بوده و همواره دولت‌ها در جهت تامین آن سیاست‌هایی را تدوین کرده‌اند. تجربیات جهانی در بررسی نتایج سیاست‌های اتخاذشده در بازار مسکن اکثراً در سه حوزه کلی زیر بوده است: حوزه اول دخالت دولت در بازار مسکن به‌عنوان برنامه‌ریز و سیاست‌گذار، حوزه دوم اتخاذ سیاست زمین صفر و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به متقاضیان مسکن و حوزه سوم سیاست‌های تخصیص وام ساخت به متقاضیان مسکن. بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 و بر اساس سیاست‌های کلان دولت در بخش مسکن، در جهت احداث مساکن مهر در ارومیه اقداماتی شده است، ولی هنوز چالش‌هایی، موفقیت و به هدف رسیدن آن را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف این تحقیق بررسی چالش‌های موجود در 4 سایت مسکن مهر ارومیه بر اساس مدل topsis می‌باشد. در این تحقیق جهت تعیین شاخص‌های موردنظر از جامعه آماری که شامل 30 نفر از نخبگان استان آذربایجان غربی می‌شود مصاحبه به‌عمل‌آمده و پس از بررسی نظرات ارائه‌شده، 10 شاخص اصلی و عمده برای هر چهار محدوده (گلمان، طرزیلو، ایثار و گلشهر) به‌دست‌آمده است. همچنین ضریب اهمیت شاخص‌ها نیز از پرسشنامه‌های نخبگان استخراج گردیده و در نهایت به اولویت‌بندی محدوده‌ها ازلحاظ چالش‌های موجود بر اساس مدل topsis پرداخته‌شده است. در اولویت دوم محدوده طرزیلو و اولویت سوم محدوده گلشهر و در نهایت محدوده گلمان می‌باشد که بر اساس داده‌های کسب‌شده دارای بیشترین چالش میان چهار محدوده می‌باشد.
کلیدواژه ارزیابی، مسکن مهر، خانوار کم‌درآمد، شهر ارومیه، مدل Topsis
آدرس دانشگاه ارومیه, گروه شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی as.abedini@urmia.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved