>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر و سازوکار مولکولی زیست‌پالایی فلزات سنگین توسط سیانوباکتری‌ها  
   
نویسنده برهانی ماتیا سادات ,صابری یاسین
منبع ايمني زيستي - 1398 - دوره : 12 - شماره : 4 - صفحه:1 -24
چکیده    پایداری و عدم تجزیه پذیری فلزات سنگین از یک طرف و افزایش روز افزون آلودگی های زیست محیطی ناشی از فاضلاب های صنعتی از طرف دیگر، توجه به پالایش فلزات سنگین را به طور روز افزونی افزایش داده است. سیانوباکتری ها یکی از عوامل مهم سمیت زدایی و حذف فلزات سنگین در خشکی و محیط های آبی هستند. توانایی آن ها در حذف فلزات، در ارتباط با سازوکارهای مختلفی، مانند نسبت سطح به حجم بالای آن ها، حضور گروه های عملکردی با میل پیوندی بالا برای اتصال به فلزات در دیواره سلولی و اگزوپلی ساکاریدهای آن ها، حضور سیستم های کارآمد جذب و ذخیره سازی فلزات مانند متالوتیونین ها، وجود آنتی اکسیدانت های آنزیمی (آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز) و همچنین آنتی اکسیدانت های غیرآنزیمی (کاروتنوئیدها، آسکوربیک اسید، گلوتاتیون، فلاوونوئیدها) است. عوامل مختلفی مانند غلظت فلزات سنگین، ph، دما، میزان زیست توده سلولی و حضور یون های مختلف می توانند بر کارایی زیست پالایی سیانوباکتری ها در حذف فلزات سنگین موثر باشند. در این مقاله مروری، مزیت های استفاده از سیانوباکتری ها در زیست پالایی و همچنین سازوکارهای مولکولی مقاومت آن ها در برابر فلزات سنگین، مورد بحث قرار می گیرد.
کلیدواژه اگزوپلی‌ساکارید، زیست‌پالایی، سیانوباکتری، فلزات سنگین، متالوتیونین.
آدرس دانشگاه گنبدکاووس, دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی, ایران, دانشگاه گنبدکاووس, دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی, ایران
پست الکترونیکی yasinsaberi95@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved