>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مکانی مجتمع های مسکن مهر ایلام و تعیین پهنه های مناسب به منظور ارائه الگوی مطلوب با رویکرد کالبدی و زیست محیطی  
   
نویسنده آزادخانی پاکزاد ,جهانی فتاح
منبع جغرافياي اجتماعي شهري - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:23 -41
چکیده    در کشور ما طی چند سال اخیر، به منظور تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه، دولت سیاست احداث مسکن مهر را در پیش گرفته است. از مهم‌ترین چالش‌های فراروی این طرح مکان‌یابی اراضی مسکن مهر است که علی‌رغم حذف هزینه تملک در طرح تولید مسکن انبوه، با مشکلاتی از جهت دسترسی مناسب، جنبه‌های زیست‌محیطی، کالبدی و غیره مواجه است. بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی مکانی مجتمع های مسکن مهر ایلام و تعیین پهنه های مناسب به منظور ارائه الگوی مطلوب با رویکرد کالبدی و زیست محیطی با استفاده از لایه های رقومی انجام گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری واحدهای مسکن مهر به تعداد 4862 واحد می باشد. یافته‌های تحقیق نشان‌ می‌دهد که در مکان گزینی مساکن مهر در شهر ایلام شاخص‌های زیست محیطی رعایت نشده است. وضعیت مکانی و سرانه ها دیگر کاربری ها مرتبط با مجتمع های مسکن مهر شهر ایلام مناسب نیست و در نهایت مشخص شد که مکان‌های مناسب به منظور ایجاد مجتمع‌های مسکن مهر بیشتر در قسمت غرب و جنوب غرب منطقه قرار دارند. در این قسمت ها به دلیل شیب کم، احتمال وقوع سیل و خطر فرسایش کم بوده و محل‌های مناسبی جهت ایجاد مجتمع‌های مسکن مهر می‌باشند.
کلیدواژه مکانیابی ,مسکن ,مسکن مهر ,شهر ایلام
آدرس دانشگاه باختر ایلام, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه باختر ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved