>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه‌ی گردشگری در شهرستان لاهیجان  
   
نویسنده قلی زاده فاطمه ,کاوسی کلاشمی محمد
منبع فصلنامه راهبردهاي توسعه روستايي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:299 -317
چکیده    توسعه گردشگری روستایی می تواند فرصت هایی نظیر رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و حفظ منابع طبیعی، فرهنگی و محیط زیست را برای جوامع روستایی به ارمغان آورد. در این راستا، شناسایی روستاهای مستعد و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در این مناطق ضروری است. در این پژوهش روستاهای دارای جاذبه گردشگری شهرستان لاهیجان در استان گیلان شناسایی شد و رتبه بندی این روستاها برمبنای هشت معیار و 30 زیرمعیار و اطلاعات جمع آوری شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در سال 1397 صورت گرفت. به‌منظور تعیین وزن شاخص های مورد استفاده، نظر 10 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری با استفاده از الگوهای رهیافت های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی 10 روستای شاخص گردشگری در سطح شهرستان لاهیجان، برای اولویت‌بندی این روستاها از روش های ارزیابی نسبت تجمعی، ارزیابی مجموع حاصل ضرب کلی وزنی و راه حل سازش ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تعیین وزن معیارها نشان داد که معیارهای ویژگی‌های طبیعی روستا و اقتصادی به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین اهمیت می باشند. براساس نتایج حاصل از سه رهیافت اولویت بندی، روستای شیخانور با جاذبه‌های گردشگری بقعه‌ی شیخ زاهد گیلانی و غار شیخانور، رتبه اول را در میان روستاهای مورد بررسی به خود اختصاص داد. توسعه زیرساخت ها و زیربناهای گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان لاهیجان براساس اولویت ارائه شده در پژوهش حاضر می تواند مساعدت بخش گردشگری به اقتصاد شهرستان را بهبود دارد.
کلیدواژه گردشگری روستایی، تصمیم‌گیری چند معیاره، اولویت‌بندی، مقایسات زوجی
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی mkavoosi@guilan.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved