>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی ( مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری میمند در شهرستان شهربابک)  
   
نویسنده اسدی کرم رخساره
منبع فصلنامه راهبردهاي توسعه روستايي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:279 -297
چکیده    گردشگری روستایی می تواند به مانند یکی از گزینه های مناسب برای درآمدزایی و ایجاد شغل و تحولات و دگرگونی های مثبت روستاها درنظر گرفته شود. با توجه به این مهم پژوهش حاضر در پی شناخت توانمندیهای روستای نمونه گردشگری میمند و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت ،ضعف) ومجموعه عوامل بیرونی( فرصت ، تهدید) می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی‌های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و برای تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از تکنیک swot نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی‌های ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در این روستا 9 قوت‌،7 ضعف داخلی‌، در عین حال 8 فرصت و5 تهدید بیرونی دارای تاثیر عمده بر کارکردهای گردشگری روستا می‌باشد. نتایج ارزیابی‌های حاصل از مدل راهبردی swot نشان می‌دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه گردشگری میمند،t4,o8,w4,s4,به ترتیب دارای امتیاز وزنی،0.39 ،0.51، 0.6 ، 0.72 بوده و امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی (3.21) و بیرونی (3.26) نشان می دهد که در مجموع شرایط منطقه مورد مطالعه از نظر امتیازهای گردشگری در شرایط مطلوب قرار دارد. استراتژی‌های منتج‌ از ‌راهبردswot نشان داد که راهبرد تهاجمی(so) با امتیاز 3.41 به عنوان اولین الویت و راهبردهای(st) با امتیاز 3.29،(wo) با امتیاز 3.17 ،(wt) با امتیاز 3.05 به ترتیب در اولویتهای بعدی برنامه ریزی گردشگری میمند می‌باشند.
کلیدواژه برنامه راهبردی، روستای میمند، گردشگری روستایی، مدل سوات
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک, ایران
پست الکترونیکی r.asadi78@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved