>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان  
   
نویسنده افشین پور مریم ,رفیعی عادل ,ابن الرسول محمدرضا
منبع علم زبان - 1397 - دوره : 5 - شماره : 8 - صفحه:7 -30
چکیده    پژوهش حاضر به توصیف خطاهای هم نشینی واژگانیو بررسی عوامل دخیل در بروز این نوع خطاها در انشاءِ فارسی آموزان عربی زبان دانشگاه مجازی جاﻣﻌﺔالمصطفی قم می پردازد. برای این منظور پیکرۀ زبانی متشکل از 260 برگه انشاءِ زبان آموزان سطح متوسط تشکیل شد و مورد بررسی قرارگرفت. ابتدا خطاهای هم نشینی واژگانی زبان آموزان مشخص شد و سپس صورت صحیح خطاها با درنظرگرفتن بافت زبانی تعیین گردید. آنگاه طبق نظر سلینکر (selinker, 1992, 1972) عواملی که به نظر می رسید در ایجاد خطاها موثر هستند، ارائه شد. با توجه به اینکه دسترسی مستقیم به زبان آموزان و محیط آموزشی آنها برای محققان امکان پذیر نبود، دو عامل «انتقال آموزشی» و «راهبردهای ارتباطی» در تحلیل داده ها درنظر گرفته نشدند. طبق نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، از میان 56 مورد خطای  مورد بررسی، عوامل موثر در بروز خطاهای هم نشینی واژگانی به ترتیب فراوانی عبارتند از: به کارگیری راهبردهای یادگیری زبان دوم (41%)، انتقال زبان مادری (36%) و تعمیم نابجا (23%) .
کلیدواژه خطاهای هم‌نشینی واژگانی، انتقال زبان مادری، تعمیم نابجا، راهبردهای یادگیری زبان دوم
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده زبان‌های خارجی, گروه زبانشناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
پست الکترونیکی ibnorrasool@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved