>
Fa   |   Ar   |   En
   شباهت‌گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی  
   
نویسنده مدرسی قوامی گلناز ,الهامی خراسانی سهند
منبع علم زبان - 1397 - دوره : 5 - شماره : 7 - صفحه:53 -87
چکیده    رویکرد شباهت گریزی پایۀ اصلی شکل گیری واج آرایی زبان های بشری را ادراک پذیری می‌داند. در این رویکرد، همخوان های انسدادی به دلیل ضعف ذاتی در سرنخ های ادراکیشان، بخصوص درجایگاه پایانی، گزینه های اصلی برای حذف هستند. مقالۀ حاضر با این رویکرد و در قالب نظریۀ بهینگی به بررسی رابطۀ میان امکان حذف انسدادی پایانی در خوشه های همخوانی زبان فارسی، براساس میزان شباهت میان دو عضو خوشۀ همخوانی می پردازد. بدین منظور، کلیه خوشه های همخوانی پایانی در زبان فارسی که عضو دوم آنها یک همخوان انسدادی است، گردآوری و میزان شباهت اعضای خوشه بر اساس سه مشخصه واک، جایگاه و شیوه تولید بررسی شد. تحلیل داده ها نشان داد که در خوشه های همخوانی مختوم به همخوان انسدادی، هرچه میزان شباهت انسدادی پایانی به همخوان پیشین در خوشه بیشتر باشد، احتمال حذف آن بیشتر است و هر سه عامل واک، جایگاه و شیوه تولید در این زمینه دخالت دارند. الگوهای حذف همخوان انسدادی در خوشه های همخوانی براساس شباهت گریزی در قالب محدودیت های نظریه بهینگی با پایه ادراکی صورت بندی شد. در این رویکرد، محدودیت های نشانداری علیه برونداد ی که به اندازۀ کافی ادراک پذیر نیستند، عمل می کنند و محدودیت های وفاداری از اعمال تغییر بر دروندادی که به لحاظ ادراکی برجسته است، جلوگیری می کنند.
کلیدواژه حذف همخوان انسدادی، خوشه‌های همخوانی، نظریه بهینگی، شباهت‌گریزی، واج‌آرایی زبان فارسی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی sahandelhami@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved