>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی هم‌معنایی گزاره‌ای، توصیفی و نسبی میان فعل‌های ساده فارسی و متناظرهای معناییِ مرکّب آنها  
   
نویسنده عبدالکریمی سپیده
منبع علم زبان - 1393 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:143 -158
چکیده    پژوهش حاضر تحقیقی معنی‌شناختی است که به منظور بررسیِ معناییِ فعل‌های ساده زبان فارسی و متناظرهای مرکبِ معنایی آنها صورت گرفته است. در این بررسی، نخست، نگارنده طرز تلقی خود از فعل ساده و مرکب را  ارائه می‌کند و پس از آن، به انواع تناظر میان فعل‌های ساده و مرکب می‌پردازد. در ادامه، پس از بحثی مختصر درباره هم‌معنایی و سه نوع از آن که در این پژوهش مبنای تحلیل‌ها قرار می‌گیرند، یعنی هم‌معنایی گزاره‌ای، هم‌معنایی توصیفی و هم‌معنایی نسبی، نگارنده می‌کوشد به صورت مستدل و با ارائه مثال مشخص کند که از انواع سه‌گانه هم‌معنایی، کدام نوع یا انواع میان فعل‌های ساده زبان فارسی و متناظرهای معناییِ مرکب آنها برقرار است. پیکره مورد بررسی برای دستیابی به این هدف شامل گروهی از فعل‌های ساده فارسی و دارای متناظرهای معناییِ مرکب است که از فرهنگ هشت‌جلدی سخن برگرفته‌شده‌اند. با بررسی این پیکره که در انتها، در بخش پیوست، آمده است، مشخص می‌شود که هم‌معنایی نسبی میان فعل‌های مذکور به چشم نمی‌خورد، اما هم‌معنایی گزاره‌ای و توصیفی میان آنها برقرار است. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند برای آموزش بهینه معنی‌شناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان مفید باشد.
کلیدواژه تحلیل معنایی، هم‌معنایی، هم‌معنایی گزاره‌ای، هم‌معنایی توصیفی و هم‌معنایی نسبی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, گروه زبان شناسی, ایران
پست الکترونیکی s_abdolkarimi@sbu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved