>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران  
   
نویسنده عامری حیات ,خیرآبادی رضا ,خیرآبادی معصومه
منبع علم زبان - 1394 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:155 -178
چکیده    این تحقیق، در چارچوب نظریۀ فضاهای ذهنی، اخبار منعکس‌شده توسط روزنامه‌های فارسی‌زبان را بررسی کرده است. مفهوم فضاهای ذهنی در معنی‌شناسی شناختی نخستین‌بار توسط فوکونیه (fauconnier, 1985) مطرح شد. بعدها فوکونیه و ترنر (fauconnier and turner, 2002) آن را گسترش دادند و الگویی با عنوان نظریۀ «تلفیق مفهومی» ارائه کردند. فوکونیه در نظریۀ فضاهای ذهنی بر این باور است که معنی چیزی ازپیش‌ساخته و قابل‌تعبیه در واژه نیست، بلکه حاصل کاربرد واقعی زبان در بافت است؛ بنابراین، انتظار می‌رود بر اساس ویژگی‌های زبانی و روابط موجود بین اجزا، فضاهای ذهنی ایجادشده توسط نویسندگان در متون قابل‌پیگیری باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، فضاهای ذهنی شش متن خبری برگرفته از دو روزنامۀ فارسی‌زبان که موضوعی واحد را از دیدگاه‌های متفاوت بیان کرده‌اند، تحلیل و بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نویسندگان اخبار با استفاده از فضاهای ذهنی متفاوت، افکار و عقاید خود را به مخاطبان القا کرده و جریان انعکاس خبر را به سمتی هدایت می‌کنند که فضای پایه، یعنی تیتر خبری، بر مبنای آن شکل گرفته است. نتایج این تحقیق در تحلیل گفتمان‌های خبری کاربرد دارد.
کلیدواژه معنی‌شناسی شناختی، نظریۀ فضاهای ذهنی، فضاسازها، پیش‌انگاری، خبر
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه زبانشناسی, ایران, سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی kheirabadi.m@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved