>
Fa   |   Ar   |   En
   نحو کودک؛ نحو تمام‌عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی  
   
نویسنده صحرائی رضا مراد
منبع علم زبان - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:57 -81
چکیده    درباره ماهیت دستور جهانشمول در بدو تولّد، دو دیدگاه کلی مطرح است که به دیدگاه واژگان گرا و دیدگاه درخت کامل معروف اند. طرفداران دیدگاه واژگان گرا، دستور جهانشمول را ناقص و بلوغ را عامل اصلی تکوین آن می دانند. اما پیروان دیدگاه درخت کامل، بر کامل بودن درخت زبانی کودک از بدو تولّد تاکید نموده و تعامل و درونداد را عامل فعلیت و توسعه آن فرض می کنند. فرض قطعی هر دو دیدگاه این است که در فرایند رشد زبان، کودک مقوله های واژگانی را زودتر از مقوله های نقشی فرا می گیرد. پیامد طرح این ایده مشترک، اعتقاد به عدم بازنماییِ گره های نقشی مثل زمان/ تصریف، متمم نما ، مبتدا و کانون در نحو اولیه کودک است. پژوهش حاضر، با بررسی طولی روند فارسی آموزی یک کودک فارسی زبان، به ارزیابی این ایده مشترک پرداخته و با ارائه چندین شاهد قابل اعتنا نشان داده است که در فراگیری زبان فارسی، اولاً مقوله های نقشی همزمان با مقوله های واژگانی، و نه پس از آن ها، فراگرفته می شوند و ثانیاً گره های نقشی به طور کامل در زبان کودک قابل مشاهده هستند و فعالیت مقوله های نقشی به حدی گسترده است که شواهدی از دسترسی کودک به ساخت اطلاع نیز قابل ارائه است
کلیدواژه دیدگاه واژگان گرا، دیدگاه درخت کامل، مقوله های واژگانی، مقوله های نقشی، ساخت اطلاع
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی sahraei@atu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved