>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی رشد زبان استعاری در کودکان فارسی‌زبان: بررسی مقایسه‌ای  
   
نویسنده صادقی شهره
منبع علم زبان - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:145 -167
چکیده    در پژوهش حاضر، روند رشدی درک استعاره در کودکان فارسی‌زبان از سه گروه سنی 6، 7 و 8 سال مورد بررسی قرارگرفت. در زمینۀ درک استعاره در کودکان، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. به‌منظور ارزیابی توانش استعاری کودکان، آزمونی دوگزینه‌ای در قالب دو زیرآزمون درک استعاره‌های ادراکی گزاره‌ای و روان‌شناختیگزاره‌ای طراحی و تدوین‌گردید. پس از اجرای آزمون، عملکرد آزمودنی‌ها با روش‌های آماری توصیفی مورد تحلیل قرارگرفت. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان‌داد که درک استعاره در کودکان روند فزایندۀ رشدی دارد؛ یعنی با افزایش سن و رشد شناختی، قدرت درک و تفسیر کودکان از مفاهیم استعاری به‌صورت منظم افزایش‌می‌یابد.
کلیدواژه درک استعاره، شناخت، نظریۀ شناختی، رشد زبان، کودک فارسی‌‌زبان
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی shohrehsadeghi27@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved