>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش قابلیت‌های فناوری در پیاده‌سازی موفق نوآوری باز در حوزه Iptv سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده حاتمی امیر ,روشندل اربطانی طاهر ,شریفی مهدی ,قلیچ لی بهروز
منبع رسانه هاي ديداري و شنيداري - 1398 - دوره : 13 - شماره : 29 - صفحه:31 -52
چکیده    هدف از این مقاله بررسی نقش قابلیت های فناوری در پیاده سازی موفق نوآوری باز در حوزه iptv سازمان صداوسیما است. به دلیل جدید بودن تحقیقات در این حوزه به خصوص در ایران، این تحقیق از نوع پژوهش های توسعه‌ای است. روش مورد استفاده در این تحقیق، ترکیبی از کیفی و کمی است. در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان حوزه iptv در صداوسیما شامل معاون، مشاورین عالی و اجرایی و مدیران کل برای انجام فرایند مصاحبه، انتخاب و نتایج مصاحبه براساس تکنیک تحلیل تم بررسی شد. در فاز دوم تحقیق با رویکرد کمی، برازش مدل استخراج شده در مرحله نخست، با تکیه بر روش پیمایشی توسط خبرگان رسانه ای حوزه iptv انجام شد. نمونه آماری فاز دوم شامل 53 نفر از مشاوران، مدیران کل، مدیران و کارشناسان ارشد متخصص در حوزه iptv در معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاونت توسعه و فناوری رسانه بود. در این مرحله به‌منظور بررسی و ارائه مدل نهایی از رویکرد معادلات ساختاری با نرم‌افزار smart pls.2 استفاده شد. نتایج بررسی، حاکی از مدلی با 5 متغیر پنهان و 23 متغیر مشاهده شده است که قابلیت های فناوری بر پیاده‌ سازی موفق نوآوری باز در حوزه iptv سازمان صداوسیما را تبیین نموده است.
کلیدواژه فناوری اطلاعات، نوآوری باز، صداوسیمای، Iptv
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی ghlichlee@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved