>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تاثیر آموزش نحوه‌ی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک به روش نمایش عملی در آمبولانس و شبیه سازی بر دانش و مهارت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا  
   
نویسنده عرب پور علیرضا ,فارسی زهرا ,حبیبی هنگامه
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:35 -45
چکیده    مقدمه: مشکلات قلبی عروقی به عنوان اولین عامل مرگ و میر جهانی می‌باشند که با ارائه خدمات درمانی به ‌موقع و مناسب، می‌توان حیات میلیون‌ها انسان را حفظ و از بسیاری معلولیت‌ها پیشگیری کرد. لذا، انتخاب بهترین شیوه‌های آموزش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد لازم و ضروری است.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بکارگیری صحیح دستگاه الکتروشوک به روش نمایش عملی در آمبولانس و محیط شبیه سازی بر دانش و مهارت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده‌ی پرستاری آجا انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1398 انجام شد. 45 نفر از دانشجویان ترم هفتم دانشکده پرستاری آجا به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل آموزش در محیط شبیه سازی شده اتاق مهارت‌های بالینی و آموزش به شیوه‌ی نمایش عملی در محیط آمبولانس بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه دانش و چک لیست ارزیابی مهارت نحوه‌ی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک بود که روایی و پایایی آن به تائید رسید. ‌r= 0.9و ضریب کاپا ‌k=0.7 محاسبه شد و در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به فاصله‌ی دو هفته مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 22 انجام گردید.یافته‌ها: میانگین نمره دانش و مهارت در مرحله قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (p>0/05)، ولیکن این تفاوت بعد از مداخله معنی‌دار بود (p<0/05)؛ به طوری که نمرات در دو گروه شبیه سازی و نمایش عملی در آمبولانس بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین در مرحله پس آزمون، نمرات دانش دانشجویان در دو گروه آزمون و مهارت در هر سه گروه افزایش یافت (p<0/05).بحث و نتیجه‌گیری: آموزش نحوه‌ی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک به روش شبیه سازی و نمایش عملی در محیط واقعی باعث افزایش دانش و مهارت دانشجویان پرستاری می‌شود. انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر و در سایر گروه‌های مراقبت بهداشتی توصیه می‌شود.
کلیدواژه احیا قلبی-ریوی، آموزش، دانشجو، پرستاری، نمایش عملی، شبیه سازی.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه کودکان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved