>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و مقایسه سطح استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا با پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان‌های منتخب وابسته  
   
نویسنده بدری گرگری رحیم ,محمودی فیروز ,سلطانی نادیا ,لاری پور رضا
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:46 -52
چکیده    مقدمه: پرستاران در حرفه خود با چالش‌های اخلاقی متعددی مواجه می‌شوند، رشد تجارب اخلاقی در کنار دانش تئوری و مهارت‌های بالینی ضرورتی انکارناپذیر است.هدف: هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه سطح استدلال اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا با پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان‌های منتخب وابسته به آن است.مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-مقایسه‌ای بر روی 85 دانشجوی پرستاری و 78 پرستار شاغل انجام گرفت که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه (ndt) nursing dilemma test که مشتمل بر 6 سناریو است، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری spss، آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری 2/2 ±45/18 و پرستاران 3/1 ±42/91 بود. نتایج آزمون تی با نمونه‌های مستقل حاکی از آن است که نمرات استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری به طور معنی‌داری بیشتر از نمرات استدلال اخلاقی پرستاران شاغل می‌باشد (0/03=p).بحث و نتیجه‌گیری: اقدام در خصوص آموزش مسائل اخلاقی و بهسازی محیط‌های بالینی برای ارتقاء بیشتر توانایی استدلال اخلاقی پرستاران، امری ضروری است.
کلیدواژه اخلاق، استدلال اخلاقی، پرستار، دانشجویان پرستاری، مراحل رشد اخلاقی کلبرگ.
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, مرکز تحقیقات آموزشی علوم پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved