>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین سواد سلامت الکترونیک و سلامت عمومی دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی  
   
نویسنده عیسی زاده مهدی ,اسدی زهرا سادات ,جمشیدیان عاطفه ,خادمی قشلاق رضا
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:228 -237
چکیده    مقدمه: کسب سواد سلامت الکترونیک نیازمند ترکیبی از مهارت‌های بهداشتی، اطلاعاتی، دانشی، رایانه و سواد استفاده از اینترنت می‌باشد. ارتقای توان علمی، عملی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در گرو وجود سلامت عمومی مطلوب است.هدف: این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سواد سلامت الکترونیک و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا در سال 1397 انجام شد.مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی (توصیفی تحلیلی) بر روی 305 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا به روش نمونه‌گیری آسان در سال 1397 بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک و پرسشنامه سلامت عمومی (28ghq) بوده و توسط دانشجویان تکمیل شد. از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور ارزیابی ارتباط متغیرهای تحقیق و از آزمون‌های یو من ویتنی و کروسکال والیس به منظور مقایسه گروه های مختلف استفاده شد. از نرم‌افزار spss نسخه 23 جهت تحلیل داده ها استفاده و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.یافته‌ها: میانگین نمره سواد سلامت الکترونیک دانشجویان (5/90) 28/15 و میانگین نمره سلامت عمومی دانشجویان برابر با (16/67) 27/24 بود. با توجه به اینکه طبق پرسشنامه سلامت عمومی کسب نمره پایین‌تر بر وضعیت سلامت عمومی بهتر دلالت دارد، بین نمره سلامت عمومی دانشجویان با میزان سواد سلامت الکترونیک آنان همبستگی معنی‌دار و معکوسی مشاهده شد (r= -0.139, p=0.015). ارتباط معنی‌داری بین سواد سلامت الکترونیک و خرده مقیاس های وضعیت جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی و عملکرد اجتماعی مشاهده نشد اما سواد سلامت الکترونیک دانشجویان با خرده مقیاس افسردگی همبستگی معنی‌دار و معکوسی داشت (r= -0.198,p=0.001).بحث و نتیجه‌گیری: سلامت عمومی بهتر با سواد سلامت الکترونیک بالاتر همراه بود. دانستن این ارتباط در بهبود وضعیت سلامت عمومی دانشجویان موثر است و به نظر می رسد انجام اقداماتی که سبب افزایش سواد سلامت الکترونیک دانشجویان گردد موجب بهبود وضعیت سلامت عمومی آنان خواهد شد. مطالعات بیشتر در خصوص تاثیر گزاری هر کدام از عوامل بر یکدیگر پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه سواد سلامت الکترونیک، سلامت عمومی، دانشجویان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پزشکی, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پیراپزشکی, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved