>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر برنامه اخلاق حرفه‌ای (حضوری و الکترونیک) بر عملکرد اخلاقی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان‌های تابعه نیروهای مسلح  
   
نویسنده فروغی لیلی ,زارعیان آرمین ,شریفی فر سیمین تاج
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:136 -147
چکیده    مقدمه: عقلانیت و اخلاق از ضروریات مشاغلی است که به انسان‌ها ارائه خدمت می‌کنند. حرفه پرستاری با بسیاری از جنبه‌های اخلاقی نقش کلیدی در اجرای یک سیستم مراقبت بهداشتی ایفا می‌کند.هدف: این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه اخلاق حرفه‌ای (حضوری و الکترونیک) بر عملکرد اخلاقی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان‌های تابعه نیروهای مسلح انجام شده است.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه تجربی پیشپس آزمون با گروه کنترل است که در سال 1397 در سه مرحله قبل از مداخله، پس از مداخله و یک ماه بعد از مداخله با ارزیابی پرسش نامه عملکرد اخلاقی پرستاران بر روی سه گروه (کنترل، آموزش حضوری، آموزش مجازی) با برقراری کارگاه یک روزه در گروه حضوری و آموزش اینترنتی در سایت شهاب برای گروه مجازی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، پرستاران بخش اورژانس دو بیمارستان منتخب نیروهای مسلح در شهر تهران می‌باشند که واجد شرایط بوده و معیارهای ورود به مطالعه را دارا باشند. پس از پر شدن پرسش نامه‌ها، دادها در سه مرحله با نرم‌افزار spss نسخه 25 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. p<0/05 به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد قبل از مداخله در پیش آزمون تفاوت آماری معناداری در عملکرد اخلاقی پرستاران بین سه گروه وجود نداشت. در حالی که در گروه آموزش حضوری و آموزش مجازی تفاوت آماری معنادار در پس آزمون اول و دوم وجود داشت، در گروه آموزش حضوری تفاوت آماری بیشتری مشاهده شد.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اثرات مثبت آموزش اخلاق حرفه‌ای که در این مطالعه جهت بهبود عملکرد اخلاقی پرستاران اورژانس به کارگرفته شد، می‌توان از روش‌های مختلف آموزش و برنامه‌ریزی برای ارتقاء وضعیت موجود استفاده کرد ولی با توجه به نتیجه پژوهش آموزش حضوری در اولویت قرار دارد.
کلیدواژه آموزش، آموزش مجازی، اخلاق حرفه‌ای، بخش اورژانس، عملکرد پرستار، یادگیری الکترونیک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه سلامت در بلایا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved