>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد  
   
نویسنده یوسفی رضا ,فارسی زهرا ,رجایی ناهید
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:27 -38
چکیده    مقدمه: آموزش پرستاری وظیفه آماده‌سازی دانش‌آموختگان با کفایتی را بر عهده دارد که بتوانند در محیط در حال تغییر جامعه و بالین، نیازهای مددجویان را تشخیص داده و در پرتو استفاده از بهترین شواهد علمی، مناسب‌ترین مراقبت را ارائه دهند.هدف: این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد انجام شد.مواد و روش‌ها: این پژوهش کارآزمایی بالینی سه گروهه یک سو کور، با اندازه‌گیری قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در سال 98-1397 انجام شد. جامعه پژوهش تمام پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد بودند که در سه گروه آموزش سخنرانی، بالینی و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌‌ پژوهشگر ساخته نگرش بود که قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در هر سه گروه تکمیل و میزان نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیماران آنژین صدری هر یک از گروه‌ها تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. داده‌ها با استفاده آزمون‌های آماری در نرم‌افزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: آزمون کروسکال والیس نشان داد که سه گروه از نظر نمره نگرش در مرحله قبل از مداخله تفاوت معنی‌داری نداشتند (0.821= p). همچنین، آزمون میانه تفاوت معنی‌داری را در نمره نگرش واحدهای مورد پژوهش در مرحله قبل از مداخله نشان نداد (0.456= p). آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که نگرش سه گروه مورد مطالعه در نوبت بلافاصله (p<0.001) و یک ماه بعد از مداخله (p<0.001) تفاوت معنی‌داری داشتند. به طوری که میانگین نمره گروه بالینی بالاتر از دو گروه دیگر بود و آزمون تعقیبی آنوای یک طرفه (پست هاک) نشان داد که نگرش هر گروه با گروه دیگر از تفاوت معنی‌دار برخوردار هستند (p<0.001) .بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی بر نگرش پرستاران در زمینه مراقبت از بیماران آنژین صدری تاثیر مثبت داشته است. همچنین، در این مطالعه مشخص شد که آموزش بالینی نسبت به آموزش به روش سخنرانی اثربخش‌تر است و افزایش نگرش پرستاران در روش آموزش بالینی ماندگارتر بود، از این رو پیشنهاد می‌شود جهت آموزش پرستاران از روش‌هایی با اثربخشی بیشتر همانند آموزش بر بالین و روش‌های مشابه استفاده گردد.
کلیدواژه آموزش، آموزش بالینی، آنژین صدری، پرستار، سخنرانی، نگرش.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت جامعه و معاون پژوهش, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه مادر و نوزاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved