>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر آموزش همتا محور بر بار روانی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان منتخب نظامی  
   
نویسنده لامی بهناز ,رجایی ناهید ,پیشگویی امیرحسین ,حبیبی هنگامه ,منوچهری زهره
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:16 -26
چکیده    مقدمه: تنش‌ها و فشارهای روانی ناشی از مراقبت از بیمار اسکیزوفرن امری قابل توجه و در عین حال معمول است که اگر بدون درمان و مداخله رها شود، می‌تواند منجر به کاهش سطح سلامت جسمانی و روانی مراقبان خانوادگی به عنوان بیماران پنهان شود و بر کیفیت مراقبتی که ارائه می‌دهند موثر باشد.هدف: هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش همتا محور بر بار روانی مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا می‌باشد.موارد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که در سال 1397 بر روی 64 مراقب خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان‌های منتخب نظامی انجام شد. بیماران به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. جهت گروه آزمون آموزش همتا محور به مدت 6 جلسه و جهت گروه کنترل اقدامی صورت نگرفت. در نهایت بار روانی دو گروه با هم مقایسه شدند. داده‌ها با استفاده از روش آماری به‌ وسیله نرم افزار spss نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p<0/05 سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین دو گروه آزمون و کنترل، متغیرهای زمینه ای اختلاف معناداری نداشتند. همچنین در مرحله قبل از مداخله میانگین بار روانی در دو گروه آزمون و کنترل با هم اختلاف معناداری نداشتند، در حالی که بلافاصله و دو هفته بعد از مداخله این اختلاف معنادار بود (p<0.001). همچنین نتایج مقایسه بین گروهی آزمون آنووا در دو گروه معنادار بود (p<0.001).بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به سطح متوسط بار روانی نمونه‌های این مطالعه و نظر به اینکه نتایج این مطالعه حاکی از اثرات مثبت آموزش همتا محور بر بار روانی خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرن بود توصیه می‌شود، استفاده از تجارب موفق افراد همتا به عنوان یک الگو با ایجاد همدلی بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده، در جهت کاهش بار روانی خانواده‌های بیماران اسکیزوفرن در بیمارستان‌ها و بعد از ترخیص استفاده شود.
کلیدواژه آموزش، اسکیزوفرنیا، بار روانی، بیمار، خانواده.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش, دانشکده پرستاری, گروه مادر و نوزاد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش, دانشکده پرستاری, گروه داخلی - جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه کودکان, ایران, اداره بهداشت نیروی دریایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved