>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه خلاقیت و هوش اجتماعی در دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی  
   
نویسنده حاجی آقا نژاد یاسر ,زارع نیستانک محمد ,داداشی مهدی
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:61 -68
چکیده    مقدمه: یکی از عوامل تاثیر گزار بر دانشجویان و پیشرفت آن‌ها عامل هوش است. در این رهگذر توجه به ماهیت هوش خصوصاً هوش اجتماعی، چگونگی تبلور رفتار خردمندانه، روش‌های ارزیابی، سنجش هوش و تفاوت‌های بین فردی و درون فردی از دیرباز مورد توجه همگان بوده، از آغاز قرن 20 مطالعات مربوط به ماهیت هوش و ظرفیت هوشی کودکان و نوجوانان و بزرگسالان و بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون برای ارزیابی میزان هوش افراد در کشورهای مختلف مورد توجه خاص قرار گرفته است.هدف: هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین خلاقیت و هوش اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی بوده است.مواد و روش‌ها: جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دو دانشگاه مورد مطالعه است که به روش تصادفی طبقه‌ای 300 نفر، بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزارهای اندازه گیری به کار گرفته شده در این تحقیق، پرسشنامه ی استاندارد خلاقیت رندسیپ و پرسشنامه ی استاندارد هوش اجتماعی کری است. منظور تحلیل داده ها، از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که بین مولفه‌های خلاقیت و هوش اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد و نتایج تحلیل واریانس نشان داده که بین میانگین خلاقیت دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی تفاوت وجود دارد همچنین از بین مولفه‌های هوش اجتماعی مولفه‌های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی، خلاقیت را به طور معناداری پیش بینی می کنند.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه با یافته های این پژوهش می توان به این نتیجه رسید که مولفه‌های هوش اجتماعی نقش مهمی در ایجاد و تحریک خلاقیت در دانشجویان دارند. همچنین به نظر می رسد که دانشگاه با ایجاد بستری مناسب در جهت بهبود انگیزش و روحیه نشاط علمی در دانشجویان نقش مهمی را می تواند در آینده علمی و البته حرفه ای آنان ایفا کند.
کلیدواژه آگاهی های اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، خلاقیت، مهارت های اجتماعی، هوش اجتماعی.
آدرس دانشگاه افسری امام علی (ع), ایران, دانشگاه آزاد واحد نائین, ایران, دانشگاه افسری امام علی (ع), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved