>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تطبیقی نظام آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری در ایران و دانشکده پرستاری آلبرتا  
   
نویسنده ادیب حاج باقری محسن ,نبی زاده قرقوزار زهره ,بلندیان بافقی شهناز
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:69 -78
چکیده    مقدمه: برای انطباق با سیستم مراقبت بهداشتی که به سرعت در حال تغییر است، نیاز به آماده کردن برنامه درسی پرستاری با کیفیت بالا است. مقایسه نظام‌های مختلف آموزشی، یکی از روش‌های ارزیابی است که باعث ارتقای محتوی و کیفیت برنامه آموزشی می‌شود. هدف: این مطالعه با هدف مقایسه تطبیقی نظام آموزشی دوره دکترای رشته پرستاری در ایران و آلبرتا و ارائه پیشنهادات عملی جهت بهبود کیفیت آن انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفیتطبیقی در سال 1397 انجام شد. از الگوی چهار مرحله بردی (beredy) توصیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسه، جهت مقایسه نظام آموزش پرستاری ایران با دانشکده پرستاری آلبرتا کانادا در مقطع دکتری استفاده شد. جستجوی اینترنتی، با استفاده از داده پایگاه‌های فارسی و انگلیسی صورت پذیرفت. سپس، داده‌های مورد نظر بر اساس هدف پژوهش، طبقه بندی و مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: برنامه هر دو دانشگاه بر اساس اصول برنامه‌ریزی استراتژیک دارای رسالت، چشم انداز و ارزش ها است. در دانشگاه آلبرتا ارتباط مناسب بین طرح درس با نیازها و مشکلات جامعه است. برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران درقسمت هایی مانند مشخصات و ساختار دوره نقاط مشترکی با برنامه درسی دوره دکتری پرستاری دانشگاه آلبرتا دارد. همچنین مقایسه نشان داد که در نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه آلبرتا (alberta)درخواست افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد پرستاری و مدرک آمار و روش تحقیق و برای افراد غیر کانادایی مدرک زبان و سابقه بالین، برای دوره دکترای بررسی می شود. اما در ایران پذیرش دانشجو منوط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد می باشد. بحث و نتیجه‌گیری: از نقاط قوت برنامه دکتری در ایران می توان بهمنطبق بودن ارزش ها و باورهای برنامه بر اساس نظام ارزش های اسلامی و کسب شایستگی هایی مانند تفکر نقادانه، استدلال بالینی، حل مسئله، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و ثبت گزارش تحلیلی اشاره نمود و بالینی محور نبودن و تاکید صرف بر تئوری و خصوصاً پژوهش از نقاط ضعف آن می باشد. لذا، بر اساس تجارب کشورهای پیشرفته و نیازهای جامعه ایرانی، نقاط ضعف را اصلاح و نقاط قوت را تقویت کنیم .
کلیدواژه ایران، برنامه درسی، دکترای پرستاری، کانادا (آلبرتا)، مدل بردی، مطالعه تطبیقی.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کاشان, دانشکده پرستاری مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کاشان, مرکزتحقیقات پرستاری تروما, دانشکده پرستاری مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان, دانشکده پرستاری, مرکز تحقیقات پرستاری تروما, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved