>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر بسته آموزشی رسانه‌ای پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر سواد سلامت دختران دبیرستانی شهرستان چابهار  
   
نویسنده واعظی معصومه ,نیکنامی شمس الدین ,حیدر نیا علیرضا ,گودرزی اعظم
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:156 -162
چکیده    مقدمه: فقر آهن یکی از عمده ترین علل کم خونی، بخصوص در دختران نوجوان است. تقریباً بیش از 30 درصد مردم دنیا مبتلا به کم خونی هستند. این مسئله بیان گر سوءتغذیه و کمبود ناکافی آهن در رژیم غذایی می باشد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهرستان چابهار در خصوص کم خونی فقر آهن انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات نیمه تجربی (آزمون شاهد) است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد تائید شد. جامعه آماری تحقیق را 140 دانش آموز دبیرستانی شهرستان چابهار در سال تحصیلی 9392 تشکیل می دادند که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. در این پژوهش مداخله ای بسته آموزشی حاوی فیلم رسانه ای 15 دقیقه ای، متناسب با گروه سنی 1914 سال تهیه و پرسشنامه ای برای گروه سنی جامعه پژوهش با توجه به محتوی فیلم آموزشی تهیه شد. سپس طی سه مرحله قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله پرسشنامه ها در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شد و اطلاعات با استفاده از آزمونهای توصیفی و اندازه گیری مکرر آنوا (rm anova) در سطح آلفای 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: به طور کلی 140 دانش آموز در دو گروه مورد و شاهد وارد مطالعه شدند. میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد در دو گروه آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت معناداری نداشت اما بعد از آموزش میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در هر دو مرحله پس از مداخله در گروه مورد نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری پیدا کرد (0/05 p<). کلیه دانش آموزان قبل از مطالعه ادعا کردند که مهم ترین منبع کسب اطلاعات در خصوص آنمی فقر آهن به ترتیب معلمان (27/8%)، تیم پزشکی و بهداشت (20%) و دوستان (19/2%) هستند.بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیان گر تاثیر آموزش بر اساس رسانه های تصویری بر آگاهی ، نگرش و عملکرد کوتاه مدت دانش آموزان در زمینه فقر آهن بود. لذا، پیشنهاد می شود برنامه آموزشی بر این اساس با توجه به الگوهای آموزشی تغییر رفتار برای دانش آموزان دختر در ابعاد وسیع تری توسط کارکنان بهداشتی به اجرا درآید.
کلیدواژه آنمی، دختران دبیرستانی، کم خونی فقر آهن.
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده پزشکی, گروه آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده پزشکی, گروه آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده پزشکی, گروه آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده پزشکی, گروه آموزش بهداشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved