>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر اقدامات آموزشی - مشاوره‌ای، تمرینات ورزشی و بهبود محیط شغلی بر روی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در خلبانان و پرسنل پروازی نظامی  
   
نویسنده دهقانی سجاد ,اسفندیاری امیررضا ,عباسی مهرداد ,شفیعی علی ,محمودی خدیجه ,قنبرزاده بهمن
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:87 -94
چکیده    مقدمه: خلبانان و پرسنل پروازی نظامی به دلیل ویژگی های شغلی و مسئولیت بالا، برای دست یابی به پروازی ایمن نیاز به سطح بالایی از عملکرد شناختی و مهارت های ذهنی حرکتی دارند. پایش منظم فاکتورهای سلامت جسمانی و همچنین پارامترهای سلامت روان و انجام اقدامات اصلاحی درمانی در جهت بهبود و ارتقاء آن ها در حوزه طب هوایی از الزامات غیر قابل انکار است.هدف: هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اقدامات آموزشی و مشاوره، برنامه های ورزشی و بهبود محیط شغلی بر روی عوامل خطر مانند تری گلیسرید و کلسترول و بیماری های قلبی عروقی در پرسنل پروازی است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که پیرامون تاثیر تمرین ورزشی، کلاس های آموزشی مشاوره ای پیرامون کنترل رژیم غذایی و استرس و بهبود محیط شغلی بر غلظت کلسترول تام، تری گلیسیرید و شاخص توده بدنی، بر روی 290 نفر از خلبانان و پرسنل پروازی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، صورت گرفت. بررسی شاخص توده بدنی، سطح تری گلیسرید و کلسترول پرسنل پروازی توسط پزشک طب هوایی در فروردین سال 1393 (قبل از انجام مداخلات) و در پایان مطالعه در اردیبهشت سال 1394 (بعد از انجام مداخلات) انجام شد. نتایج ارزیابی شاخصه های مورد بررسی با استفاده از آزمون آماری کای دو، در نرم افزار spss نسخه 20 در سطح (0/05 >p) تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج ارزیابی قبل از انجام مداخلات، بیانگر وجود 20/6 درصد و بعد از انجام مداخلات نشانگر وجود 11/3 درصد فراوانی افراد دارای سطح بالاتر از حد مجاز تری گلیسرید بودند (0/000 >p). کلسترول تام در 21/9 درصد از کل شرکت کنندگان قبل از انجام مداخلات و 15/6 درصد بعد از انجام مداخلات، بالاتر از حد مجاز بود (0/05 >p). شاخص توده بدنی قبل از انجام مداخلات در 67/7 درصد و بعد از انجام مداخلات در 46 درصد از کل شرکت کنندگان دارای سطح بالاتر از حد مجاز بود (0/000 p<). آنالیزهای آماری نشانگر تفاوت معنادار فراوانی افراد دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز تری گلیسرید، کلسترول تام و شاخص توده بدنی، قبل و بعد از انجام مداخلات است.بحث و نتیجه گیری: انجام اقدامات آموزشی اصلاحی همچون برگزاری کلاس های آموزشی (استرس و راه های مقابله با آن و تغذیه سالم)، انجام مشاوره های روانشناختی، بهبود محیط شغلی و انجام تمرینات ورزشی، به طور معناداری در کاهش فراوانی خلبانان و پرسنل پروازی دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز bmi، کلسترول و تری گلیسیرید موثر بوده است.
کلیدواژه پرسنل پروازی، تری‌گلیسرید، خلبانان، شاخص توده بدنی، کلسترول.
آدرس پایگاه هوایی شهید دوران, بیمارستان شهید دوران, ایران, اداره بهداشت و درمان نهاجا, ایران, پایگاه هوایی شهید دوران, بیمارستان شهید دوران, ایران, پایگاه هوایی شهید دوران, بیمارستان شهید دوران, ایران, پایگاه هوایی شهید دوران, بیمارستان شهید دوران, ایران, پایگاه هوایی شهید دوران, بیمارستان شهید دوران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved