>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم‌های مغزی بازداری فعال‌سازی رفتاری و توانایی‌های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396  
   
نویسنده مسلمان مهسا ,حسینی عاصفه ,صادق پور مریم
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:146 -155
چکیده    مقدمه: با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور ما را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند و این نسل مهمترین سرمایه جهت رشد و بالندگی یک کشور محسوب می شوند؛ لزوم شناسایی عوامل پیش بینی کننده اعتیاد در این قشر و حفظ سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور بیش از پیش احساس می گردد.هدف: مطالعه حاضر با هدف پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (bis/bas) و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 971396 انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه ی آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال تحصیلی 971396 در موسسه آموزش عالی آمل تحصیل می کردند. تعداد 141 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (bis/bas) و توانایی های شناختی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. مولفه های سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (bis/bas) و توانایی های شناختی به عنوان متغیر پیش بین و آمادگی به اعتیاد متغیر ملاک در نظر گرفته شد. داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد بین آمادگی به اعتیاد و سیستم بازداری رفتاری (bis)، سیستم فعال سازی رفتاری (bas)، سائق (basdr)، جستجوی سرگرمی (basfs) و توانایی های شناختی (نمره کل) رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (01/0 p<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان حاکی از آن است که متغیرهای سیستم فعال سازی رفتاری (bas)، سائق (basdr)، جستجوی سرگرمی (basfs) و توانایی های شناختی (نمره کل)؛ متغیر ملاک آمادگی به اعتیاد را، با مقدار 04/13=f در سطح 000/0=p به طور معناداری پیش بینی می نمایند.بحث و نتیجه گیری: سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (bis/bas) و توانایی های شناختی از متغیرهای مرتبط با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان می باشند که باید در پیشگیری و درمان اعتیاد مدنظر باشند.
کلیدواژه آمادگی به اعتیاد، توانایی‌های شناختی، دانشجویان، سیستم‌های مغزی بازداری فعال‌سازی رفتاری.
آدرس موسسه آموزش عالی آمل, گروه روانشناسی, ایران, موسسه آموزش عالی آمل, گروه روانشناسی, ایران, موسسه آموزش عالی آمل, گروه روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved