>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثر بخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر ابتدایی شهر چابهار  
   
نویسنده خاکپور صادق ,نیکنامی شمس الدین ,طوافیان صدیقه السادات ,گودرزی اعظم
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:41 -47
چکیده    مقدمه: اجرای آموزش تغذیه در مدارس یکی از راهکارهای مناسب برای اصلاح رفتارهای سوء تغذیه ای است. هدف: این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش سنتی و مدرن بر آگاهی ، نگرش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان دختر 10 8 ساله شهر چابهار در سال 1393 انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی شاهد دار است که در دو گروه 70 نفری از دانش آموزان 108ساله شهر چابهار که به صورت تصادفی ساده از دبستان های دخترانه انتخاب و تحت آموزش قرار گرفتند انجام شد .مداخله آموزشی در گروه اول به شیوه سخنرانی و در گروه دوم با استفاده از بسته آموزشی چند رسانه ای صورت گرفت .متغیرهای مورد نظر (سطح آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه ای) در سه مرحله (قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله) توسط پرسشنامه محقق ساخته که بعد از تایید روایی و پایایی در اختیار نمونه ها قرار گرفت، اندازه گیری شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شد.یافته ها: قبل از مداخله بین دو گروه سخنرانی وچند رسانه ای تفاوت معناداری در میانگین نمرات آگاهی، نگرش ورفتار تغذیه ای مشاهده نشد (p=0/947، p=0/14 ،p=0/71) بعد از مداخله آموزشی نمرات آگاهی در هر دو گروه بطور معناداری افزایش یافت (p<0/05). نمرات نگرش ورفتاربعد ازدوماه در هر دو گروه نسبت به قبل از مداخله افزایش داشت (3/28،5/02) ولی از لحاظ آماری معنادار نبود (p>0/05).بحث ونتیجه گیری: نتایج این پژوهش تائیدی بر این موضوع است که آگاهی لزوما منجر به تغییر نگرش و رفتار بهداشتی در فرد نمی شود و می توان نتیجه گرفت که دانش تغذیه ای تنها عاملی نیست که بتواند رفتار تغذیه ای افراد را تحت تاثیر قرار دهد به عبارتی تغذیه ناسالم یک مشکل چند علیتی است و ممکن است عوامل دیگری در ایجاد آن نقش داشته باشند.
کلیدواژه آموزش سنتی، آموزش چند رسانه ای، رفتار تغذیه ای، دانش آموزان ابتدایی.
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی., ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آموزش بهداشت., ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آموزش بهداشت., ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی., ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved