>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین کننده‌های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال بر اساس تئوری انگیزش محافظت  
   
نویسنده عبادی فرد آذر فربد ,هاشمی شهربانو ,صلحی مهناز ,منصوری کامیار
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:18 -26
چکیده    مقدمه: سوانح و حوادث اولین علت مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال بویژه درکشورهای با درآمد پایین و متوسط است.هدف: هدف این مطالعه مشخص کردن تعیین کننده های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار بر اساس تئوری انگیزش محافظت است.مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال 1390، 190 مادر به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم مشخصات و پرسشنامه محقق ساخته پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی بر اساس تئوری انگیزش محافظت بود که اعتبار و روایی آن در مطالعه مقدماتی کسب شد. داده ها در نرم افزار spss نسخه 16 با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین سازه کارآیی پاسخ درک شده در حد خوب و بقیه سازه های تئوری انگیزش محافظت در حد متوسط بود. میان نمرات ادراکات آسیب پذیری با شدت (p=0/001 ، r=0/39)، شدت با کارآیی پاسخ (r=0/37، p=0/001)، کارآیی پاسخ با خودکارآمدی (p=0/001 ، r=0/47) همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد. در مادران با تحصیلات بالاتر، نمره کارآیی پاسخ درک شده بهتر بود (0/012=p). میانگین نمرات کارآیی پاسخ درک شده و خودکارآمدی در مادرانی که خود از کودکشان مراقبت می کردند بیشتر از مادرانی بود که سایر افراد از کودکشان مراقبت می کردند (0/0001=p و 0/0004=p).بحث و نتیجه گیری: ادراکات آسیب پذیری، خودکارآمدی، شدت و هزینه پاسخ این مادران متوسط بود که طراحی مداخلات ارتقایی در این زمینه بر اساس تئوری انگیزش محافظت پیشنهاد می شود.
کلیدواژه تئوری انگیزش محافظت، سوانح و حوادث، رفتار پیشگیری‌کننده، کودکان زیر 5 سال، مادران.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده بهداشت, گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت., ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده بهداشت, گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت., ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده بهداشت, گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت., ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه اپیدمیولوژی., ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved