>
Fa   |   Ar   |   En
   تب مالت در شهرستان تیران و کرون: بررسی روند بیماری در ده سال اخیر (1383-1392)  
   
نویسنده حجاری ابوالفضل ,شمس محسن ,افروغی سلیمان ,فدایی نوبری رضا ,عباسپور نجف آبادی رضوان
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:100 -106
چکیده    مقدمه: بیماری تب مالت، به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان بوده و از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت است و باعث ایجاد عوارض جسمی، از کار افتادگی و تحمیل هزینه های درمانی می شود. پیشگیری، کنترل و حتی ریشه کنی بیماری تب مالت در یک کشور و یا منطقه، نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق است که بر آمار و اطلاعات اپیدمیولوژیکی دقیق استوار است.هدف: هدف از این مطالعه بررسی روند ده ساله این بیماری در شهرستان تیران و کرون است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که در آن اطلاعات کلیه موارد شناسایی شده بیماری تب مالت طی سال های 1383 تا 1392 در شهرستان تیران و کرون که توسط بخش های دولتی و غیردولتی گزارش شده جمع آوری و پس از ورود به کامپیوتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تعداد 418 مورد بیمار مبتلا به تب مالت طی سال های مورد مطالعه بررسی شد که بالاترین میزان بروز بیماری در سال 1392 و با میزان بروز 106 در یک صد هزار نفر و کمترین آن مربوط به سال 1388 با میزان بروز 14/8 در یک صد هزار نفر جمعیت بود که 65/8 درصد را مردان و 34/2 درصد را زنان تشکیل می دادند که 86/6 درصد موارد ابتلا مربوطه به مناطق روستایی و 13/4 درصد از موارد در مناطق شهری بود.بحث و نتیجه گیری: اگرچه در کشور روند بروز بیماری تب مالت طی سال های اخیر روند صعودی داشت ولی شهرستان تیران و کرون دارای میزان بروز بالاتری از متوسط کشوری و استانی است که توجه ویژه مسئولین را در این مناطق می طلبد و از آنجایی که بیشترین جمعیت مبتلایان در مناطق روستایی زندگی می کردند، باید ضمن جلب مشارکت های عمومی و همکاری بین بخشی برای کنترل تب مالت به نقش بهورزان و خانه های بهداشت در کنترل بیماری توجه شود.
کلیدواژه اصفهان، تب مالت، روند
آدرس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه آموزش بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه آمار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved