>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت روان (مورد پژوهی کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران)  
   
نویسنده سعیدی حسین ,عاشوری جمال
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:90 -99
چکیده    مقدمه: سلامت روان یک ویژگی روانشناختی مهم برای کارکنان نیروی انتظامی است، لذا، توجه به سلامت روان آنان ضروری است. مهم ترین متغیرهای مرتبط با سلامت روان شامل سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی می باشند.هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت روان کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران بود.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران در سال 1394 بودند که از میان آنان 220 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه های سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی و سلامت روان را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 19 و با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد بین متغیرهای سرمایه اجتماعیp≤0.01، 0/350 =r) و رفتار شهروندی سازمانی ( p≤0.01، 0/414=r) با سلامت روانی رابطه منفی و معنادار وجود داشت. با توجه به اینکه نمره بالا در پرسشنامه سلامت روان به معنای داشتن سلامت روان پایین است؛ بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی میزان سلامت روانی کارکنان نیروی انتظامی افزایش می یابد. همچنین متغیرهای مذکور توانستند 8/26 درصد از تغییرات سلامت روانی را پیش بینی کنند (0/268=2^r) که سهم رفتار شهروندی سازمانی (0/304 =β) بیش از سایر متغیرها بود (p≤0.01).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران برای بهبود سلامت روانی کارکنان نیروی انتظامی به ترتیب رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه اجتماعی را با استفاده از کارگاه های آموزشی مناسب آموزش دهند.
کلیدواژه حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، سلامت روان، سرمایه اجتماعی، کارکنان نیروی انتظامی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), گروه روانشناسی., ایران
پست الکترونیکی jamal_ashoori@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved