>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد تاثیر توام چاقی و چاقی شکمی در شیوع فشار خون مردان استان قم: مطالعه کسر منتسب به جمعیت  
   
نویسنده محمدی مسعود ,میرزایی مسعود ,براتی حدیث
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:133 -138
چکیده    مقدمه: فشار خون بالا یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در جهان است. در ایران و به طور کلی در استان های آن شیوع چاقی و فشار خون بالا روند افزایشی را دارا است.هدف: این مطالعه بر آن است تا تعیین کند کسر منتسب به جمعیت فشار خون در اثر توام چاقی و چاقی شکمی در مردان استان قم چه میزان می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه اپیدمیولوژیک می باشد که از اطلاعات مربوط به داده های نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر که در سال 1388 به دست آمده استفاده شده است. نسبت شانس مورد استفاده نیز از داده های حاصل از مطالعه قند و لیپید به دست آمده و پس از استاندارد سازی داده های شیوع، خطر منتسب به جمعیت برای استان قم محاسبه شده است.یافته ها: در استان قم بر حسب کسر منتسب به جمعیت فشار خون در اثر توام چاقی و چاقی شکمی، این میزان منتسب به جنس مذکر با میزان 31/07 درصد می باشد و در بین گروه های سنی نیز در جنس مذکر گروه سنی 65-55 سال با میزان 10/1 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می دهد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شیوع و تاثیر فشار خون در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی لازم است تا در زمینه پیشگیری از شیوع این بیماری ها و عوامل خطر آن در مردان استان قم اقدامات موثری صورت گیرد.
کلیدواژه چاقی، چاقی شکمی، فشار خون، کسر منتسب به جمعیت، مردان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دانشکده علوم پزشکی, گروه پزشکی اجتماعی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه آمار و اپیدمیولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved