>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط ضایعات دهانی و پنومونی زودرس وابسته به تهویه مکانیکی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بخش مراقبت‌های‌ ویژه  
   
نویسنده معصومی معصومه ,حنیفی نسرین ,جمشیدی محمدرضا ,فقیه زاده سقراط
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:107 -114
چکیده    مقدمه: بهداشت دهان یکی از مراقبت های ضروری در بیماران بستری در بخش های ویژه است. بهداشت دهان نامناسب منجر به عوارض ناخوشایند دهانی در بیماران می شود که می تواند سایر ارگان ها مانند ریه را نیز درگیر نماید.هدف: این مطالعه به منظور بررسی ارتباط ضایعات دهانی و پنومونی زودرس وابسته به تهویه مکانیکی طراحی شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود که در سال 1392 انجام شد. در این مطالعه 74 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس beck وcpis بود. میزان ابتلا به ضایعات دهانی و پنومونی در روزهای سوم و چهارم بستری بودن بیماران و نیز ارتباط این دو متغیر با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد در روز سوم 79/7% و در روز چهارم 90/54% از بیماران به ضایعات دهانی مبتلا شدند. میزان ابتلا به پنومونی نیز در روز سوم 5/4% و در روز چهارم 27/02% گزارش شد. بین ضایعات دهانی و ابتلا به پنومونی با آزمون مکنمار در روز سوم با p<0.001 و در روز چهارم با p<0.001ارتباط آماری معنادار نشان داده شد.بحث و نتیجه گیری: توصیه می شود، پرستاران برای پیشگیری از پنومونی به بهداشت دهان بیماران تحت تهویه مکانیکی بیشتر توجه کنند، زیرا ابتلا به پنومونی، وابستگی بیشتر بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی و افزایش طول مدت بستری را در پی خواهد داشت.
کلیدواژه بخش مراقبت‌های ویژه، پنومونی وابسته به تهویه مکانیکی، تهویه مکانیکی، ضایعات دهانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زنجان, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زنجان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه مراقبت‌های ویژه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زنجان, دانشکده پزشکی, گروه بیهوشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زنجان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه آمار زیستی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved