>
Fa   |   Ar   |   En
   اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور بر شاخص‌های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلب در بیمارستان‌های نیروهای مسلح  
   
نویسنده عابدینی فهیمه ,زارعیان آرمین ,الحانی فاطمه ,تیموری فاطمه
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:174 -183
چکیده    مقدمه: بیماران پس از جراحی قلب در معرض مشکلات و نگرانی های متعدد قرار دارند و ماهیت مزمن بیماری ایجاب می نماید که این بیماران، برای ادامه زندگی آمادگی های لازم را کسب نمایند. در این راستا، توانمندسازی یکی از روش های کاربردی و کم هزینه می باشد.هدف: در این مطالعه به بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر شاخص های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلبی پرداخته شده است.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال 1394 انجام شده است، پس از انتقال بیماران از واحد مراقبت های ویژه به بخش، به روش در دسترس، ابتدا گروه آزمون و سپس گروه کنترل انتخاب شدند. برای گروه آزمون الگوی توانمندسازی خانواده محور در چهار گام؛ تهدید درک شده، خودکارآمدی، عزت نفس و ارزشیابی، از طریق آموزش گروهی، حل مسئله گروهی و مشارکت آموزشی، در طی 3-5 جلسه صورت گرفت و کارت های آموزشی و کتابچه آموزشی در اختیار موارد پژوهش و عضو فعال خانواده آن ها قرار گرفت. گروه کنترل مراقبت های رایج را دریافت کردند. شاخص های توانمندی (تهدید درک شده، خودکارآمدی و عزت نفس) بیماران قبل از مداخله و پس از مداخله و یک و نیم ماه بعد ارزیابی شد ولی در گروه کنترل مداخله ای انجام نگرفت. سپس داده ها از طریق نرم افزار spss نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: هر دو گروه قبل از مداخله از نظر متغیرهای جمعیت شناسی مشابه بودند. قبل از مداخله میانگین نمرات توانمندی در دو گروه در هر سه حیطه تهدید درک شده، خودکارآمدی و عزت نفس تفاوت معنادار نداشت اما پس از مداخله، در گروه آزمون در هر سه حیطه ارتقاء توانمندی به طور معنادار وجود داشت (p<0/05) و ارتقاء توانمندی پس از یک و نیم ماه نه تنها پایدار بلکه افزایش نیز داشت.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، اجرای الگو و مجموعه تدابیر پرستاری که در الگوی توانمندسازی خانواده محور به کار می رود موجب بهبود شاخص های توانمندی در بیماران با دریچه مصنوعی می شود.
کلیدواژه الگوی توانمندسازی خانواده محور، دریچه مصنوعی قلب، شاخص‌های توانمندی و پرستاری
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده‌ پرستاری, گروه بهداشت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه کودکان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved