>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه روش های تغذیه ای متناوب و بلوس بر میزان آسپیراسیون تنفسی در بیماران مبتلا به سپسیس بستری در بخش های مراقبت های ویژه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور  
   
نویسنده آهنگری مجتبی ,فارسی زهرا ,دادگری فهیمه
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:156 -164
چکیده    مقدمه: تغذیه یک نیاز اصلی بشر و یک چالش بزرگ در بخش های ویژه است و می تواند عامل خطرزا در ابتلا به عفونت باشد و کمبود آن یا سوء تغذیه با عوارض متعددی همراه خواهد بود. در بیماران بخش های ویژه حمایت تغذیه ای معمولاً به صورت گاواژ است که با عوارض متعددی مانند آسپیراسیون همراه است.هدف: هدف کلی این مطالعه مقایسه دو روش تغذیه بلوس و متناوب بر میزان آسپیراسیون بیماران مبتلا به سپسیس بستری در بخش های مراقبت ویژه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو کور بوده که به مدت سه روز روی 60 بیمار مبتلا به سپسیس بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان چمران تهران در سال 95 -1394 انجام شد. بیماران در سه گروه بلوس، متناوب و کنترل جای گرفتند که در هرگروه بیست بیمار مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی آسپیراسیون تنفسی محلول متیلن بلو به محلول غذایی اضافه شد و هنگام ساکشن لوله تنفسی، ترشحات ریوی از نظر وجود رنگ آبی متیلن بلو مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال والیس بیان گر عدم وجود تفاوت معنی دار در بین سه گروه از نظر تعداد دفعات آسپیراسیون در روزهای اول، دوم و سوم (p>0/05) بود. همچنین آزمون فریدمن و کوکران هم نشان دادند که در آسپیراسیون تنفسی بیماران در سه روز متوالی تغییر معنی دار آماری ایجاد نشد (p>0/05).بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد هیچ تفاوت معنی داری از نظر میزان آسپیراسیون در سه گروه با روش های تغذیه ای بولوس، متناوب و متداول (کنترل) مشاهده نشد. انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر و دوره زمانی طولانی تر پیشنهاد می شود.
کلیدواژه آسپیراسیون، بخش مراقبت ویژه، تغذیه بلوس، تغذیه متناوب، سپسیس
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت جامعه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه روان پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved