>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان طبیعی و سزاریندر بیمارستان‌های منتخب نظامی شهر تهران  
   
نویسنده احمدی یزدان ,شریفی فر سیمین تاج ,پیشگویی امیرحسین ,تیموری فاطمه ,حسینی مهساسادات ,یاری مریم
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:242 -248
چکیده    مقدمه: یکی از مولفه های مهم در سلامت و زندگی شاداب، برخورداری مادران از کیفیت بالای زندگی، در فرایند زایمان است.هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان طبیعی و سزارین انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 113 مادر با روش سزارین و زایمان طبیعی در سال 1394 در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران از نظر کیفیت زندگی با هم مقایسه شدند. تعداد 113 زن تازه زا و نوزادان آن ها که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، به روش در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و با روش آماری تی مستقل انجام شد.یافته ها: میزان کیفیت زندگی در زنان زایمان کرده به روش سزارین (8/18 ±104/64) بود که به طور معنی داری از کیفیت زندگی زنان زایمان کرده به روش طبیعی (8/06 ±107/88) پایین تر بود (p<0/05).بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در زایمان طبیعی نسبت به سزارین، کیفیت زندگی بهتر است.
کلیدواژه سزارین، زایمان طبیعی، کیفیت زندگی.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه داخلی و جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت جامعه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه داخلی- جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved