>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر شاخص‌های همودینامیک در زمان خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی قلبی  
   
نویسنده پورمیرزایی محمد ,تیموری فاطمه ,فارسی زهرا ,رجایی ناهید ,موسوی نژاد مسعود
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:30 -38
چکیده    مقدمه: آنژیوگرافی یک روش دقیق و سودمند در تشخیص و درمان بیماری های عروق کرونر می باشد. یکی از مراحل آنژیوگرافی خارج کردن شیت در این بیماران است که به دلیل ماهیت تهاجمی آن می تواند منجر به ایجاد اضطراب در بیماران گردد. این امر می تواند موجب تغییر در شاخص های همودینامیک بیماران (تعداد ضربان قلب، فشار خون و تعداد تنفس) گردد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر شاخص های همودینامیک در زمان خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی قلبی اجرا شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه شبه تجربی است. 70 بیمار کاندید آنژیوگرافی مراجعه کننده در یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران در سال 13951394 به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون از عصاره اسطوخودوس و در گروه کنترل از دارونما به صورت استنشاقی استفاده شد. شاخص های همودینامیک بیماران قبل، حین، 10 دقیقه و 20 دقیقه پس از رایحه درمانی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، آزمون دقیق فیشر و آزمون آنوا با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 انجام شد.یافته ها: ده دقیقه و بیست دقیقه بعد از مداخله میانگین نمره تعداد تنفس (p>0/05) و فشار خون دیاستولیک (p>0/05) در دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی داری داشتند؛ ولی تفاوت معنی داری در تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستولیک بین دو گروه مشاهده نشد (p>0/05). پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری از نظر شاخص های همودینامیک بین گروه های مداخله و کنترل وجود داشت (p>0/05). آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نشان داد که کلیه شاخص های همودینامیک در گروه آزمون از مرحله قبل از مداخله تا 20 دقیقه پس از مداخله کاهش تدریجی داشت (0/0001 =p) در حالی که در گروه کنترل تفاوت معنی داری ایجاد نشد (p>0/05).بحث و نتیجه گیری: استفاده از عصاره اسطوخودوس به صورت استنشاقی در زمان خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی می تواند موجب کاهش شاخص های همودینامیک شود. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می شود.
کلیدواژه آنژیوگرافی عروق کرونر، شاخص‌های همودینامیک، عصاره اسطوخودوس.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه کودکان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت جامعه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه مادر و نوزاد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, بیمارستان فجر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved