>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ تاثیر کپسول سدامین (سنبل الطیب) و استنشاق رایحه اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژۀ قلبی در بیمارستان آجا  
   
نویسنده حسن زاده مهتاب ,سجادی اعظم ,فارسی زهرا
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:187 -197
چکیده    مقدمه: خواب عامل مهم در سلامت جسمی و روانی فرد است. نیازی حیاتی که در کیفیت زندگی فرد و فعالیت های او در هنگام بیداری نقش اساسی دارد. کمبود خواب به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری های عروق کرونر شناخته شده است و شواهدی از ارتباط بین اختلال خواب و ابتلا به بیماری های عروق کرونر به دست آمده است.هدف: هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر کپسول سدامین و استنشاق رایحه اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که بر روی 120 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان آجا (522 تبریز) در سال 9695 انجام شد. بیماران در سه گروه سدامین، اسطوخودوس و کنترل (بدون دریافت دارونما) قرار گرفتند. ابتدا کیفیت خواب هر سه گروه، یک روز پس از بستری، با پرسشنامه خواب پیتزبرگ مورد بررسی قرار گرفت. سپس گروه مداخلهِ یک، کپسول سدامین را به مدت 14 روز دریافت کردند. گروه مداخله دو، اسانس اسطوخودوس را به مدت 14 روز استنشاق نمودند و گروه سوم تحت عنوان گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پس از مداخله، کیفیت خواب هر سه گروه با همان پرسشنامه، در پایان هفته اول و دوم بررسی شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد و (p<0/05) به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال والیس تفاوت معنی دار بین سه گروه از نظر کیفیت خواب در هفته اول و هفته دوم مداخله (p<0/05) را نشان داد و حاکی از بهبود کیفیت خواب، در دو گروه مداخله یعنی دریافت کنندگان اسطوخودوس و سدامین نسبت به گروه کنترل بود. همچنین مقایسه کیفیت خواب بین دو گروه مداخله اسطوخودوس و سدامین در هفته اول، حاکی از کاهش میانگین رتبه ای کیفیت خواب در گروه اسطوخودوس نسبت به گروه سدامین بود که نشان می دهد اسطوخودوس موثرتر از سدامین است (p<0/05)، ولی در هفته دوم تفاوت معنی داری در کیفیت خواب، بین دو گروه سدامین و اسطوخودوس وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که کپسول سدامین و استنشاق رایحه اسطوخودوس، موجب بهبود کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت می شود؛ بنابراین می تواند به عنوان یک روش موثر و مقرون به صرفه برای بهبود کیفیت خواب، قابل توصیه باشد.
کلیدواژه اسطوخودوس، خواب، سنبل الطیب، مراقبت قلبی، مراقبت پرستاری.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه داخلی - جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت جامعه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved