>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سیاه‌ زخم انسانی در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان طی سال‌های 1391-1394  
   
نویسنده رمضانپور جواد ,عباسپور نجف آبادی رضوان ,حجاری ابوالفضل ,فدایی نوبری رضا
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:178 -186
چکیده    مقدمه: سیاه زخم به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان بوده که به دلیل کاربرد بیوتروریسم و همچنین ایجاد مشکلات اقتصادی و سلامتی از اهمیت خاصی برخوردار است و این بیماری یک مشکل بهداشتی در کشورهای درحال توسعه هست.هدف: این مطالعه با هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سیاه زخم انسانی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان طی سال های 1391-1394 صورت گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی طولی است و نمونه گیری به صورت کل شماری است و در آن اطلاعات کلیه موارد شناسایی شده بیماری سیاه زخم طی سال های 1391 تا 1394 در استان اصفهان جمع آوری و پس از ورود به کامپیوتر مورد تجزیه و تحلیل با نرم افزار spss نسخه 19 قرار گرفت.یافته ها: تعداد 117 مورد بیمار مبتلا به سیاه زخم طی سال های مورد مطالعه بررسی شد که بالاترین میزان بروز در سال 1393 و با میزان بروز 1/09 در صد هزار نفر جمعیت بود. 53 درصد بیماران را مردان تشکیل می دادند و 58/9 درصد بیماران شناسایی شده ساکن روستا بودند. شهرستان های سمیرم 18/8 درصد کل بیماران، فریدن 17/94 درصد و فریدونشهر و بوئین میان دشت هرکدام با 17/94 درصد کل بیماران استان را به خود اختصاص داده اند.54/7 درصد ابتلا بیماران در فصل تابستان گزارش شده است.بحث و نتیجه گیری: انجام مطالعه اپیدمیولوژی می تواند در تصمیم گیری مدیران و سیاست گذاران جهت برنامه ریزی هدفمند موثر باشد. از آنجایی که بیشترین جمعیت مبتلایان در مناطق روستایی زندگی می کنند، باید ضمن جلب مشارکت های عمومی و همکاری بین بخشی برای کنترل و پیشگیری سیاه زخم به نقش به ورزان و خانه های بهداشت در کنترل بیماری تاکید شود.
کلیدواژه اپیدمیولوژی، اصفهان، سیاه زخم.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, گروه مبارزه با بیماری ها, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, گروه مبارزه با بیماری ها, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, گروه مبارزه با بیماری ها, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved