>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سرشت عاطفی و هیجانی در پیش‌بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با رویداد آسیب‌زای انفجار مین  
   
نویسنده شفیعی معصومه ,سپهوندی محمدعلی ,حیدری راد حدیث
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:77 -86
چکیده    مقدمه: یکی از عوامل خطرآفرین برای سلامت عمومی افراد، مواجهه با رویدادهای آسیب زا است که تاثیرات زیان بخش بسیاری بر سلامت افراد و روابط بین فردی و اجتماعی می گذارد.هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سرشت عاطفی و هیجانی در پیش بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با رویداد آسیب زای انفجار مین انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی در سال 1395، بر روی 100 نفر از افرادی انجام شد که به علت انفجار مین منجر به نقص عضو، تحت حمایت بنیاد شهید شهرستان گیلان غرب قرار داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی، سلامت عمومی (ghq12) و مقیاس مرکب سرشت عاطفی و هیجانی استفاده شد. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 تحلیل شد.یافته ها: نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که نمره کلی سلامت روان با سرشت عاطفی افسرده (r=-0.35: p<0.001)، مضطرب (r=-0.33; p<0.001)، بی تفاوت (r=-0.41; p<0.001)، سیکلوتیمیک (r=-0.38; p<0.001)، دیسفوریک (r=-0.38; p<0.001)، دمدمی (r=-0.51; p<0.001)، وسواسی (r=-0.20; p<0.05)، تحریک پذیر (r=-0.25; p<0.001)، بازداری نشده (r=-0.47; p<0.001) و سرخوش (r=-0.46; p<0.001) ارتباط منفی دارد و با سرشت هیجانی اراده (r=0.37: p<0.001)، مقابله (r=0.22: p<0.05) و کنترل (r=0.21:p<0.05) ارتباط مثبت، ولی با خشم (r=-0.20; p<0.05) و حساسیت (r=-0.28; p<0.001) ارتباط منفی دارد. مطابق نتایج تحلیل رگرسیون سرشت های عاطفی 49 درصد و سرشت های هیجانی نیز 32 درصد از کل واریانس سلامت روان را پیش بینی کردند.بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سرشت عاطفی و هیجانی افراد می تواند در تعیین چگونگی پاسخ دهی افراد به رویدادهای آسیب زا و سلامت روان نقش داشته باشد.
کلیدواژه انفجار مین، سرشت عاطفی و هیجانی، سلامت روان، رویداد آسیب‌‌زا.
آدرس دانشگاه لرستان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه روان شناسی., ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه روانشناسی., ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه روانشناسی., ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved