>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نماد در دیوان ناصرخسرو  
   
نویسنده صفری جهانگیر ,ظاهری عبدوند ابراهیم
منبع پژوهش هاي دستوري و بلاغي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 7 - صفحه:147 -180
چکیده    اشعار ناصرخسرو از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و هدف در این پژوهش،  بررسی نماد در شعر این شاعر است.  ابتدا نمادهای به کار رفته در دیوان وی، از جهت خاستگاه  بررسی و سپس انسانی یا فرارونده بودن آ ن ها مشخص شده است. نمادهای به کار رفته در دیوان ناصرخسرو، از نوع نمادهای انسانی هستند و خاستگاه آن ها طبیعت (درختان) و جاندارانی مانند  پرندگان و حیوانات، شخصیت های تاریخی و مذهبی، موجودات افسانه ای و اسطوره ای و صور فلکی است. ناصرخسرو برای بیان مفاهیم سیاسی و دینی، از زبان نمادین استفاده کرده وگذشته از باطنی گرایی، برجسته کردن موضوع، نقش مهمی در استفاده از زبان نمادین در شعر وی دارد.
کلیدواژه ناصرخسرو، نماد، تاویل گرایی، مفاهیم اسطوره ای، طبیعت
آدرس دانشگاه شهرکرد, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران
پست الکترونیکی zaheri_1388@yahoo. com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved