>
Fa   |   Ar   |   En
   هنجارگریزی معنایی در داستان های بیژن نجدی  
   
نویسنده سلطانی فاطمه ,میرهاشمی طاهره
منبع پژوهش هاي دستوري و بلاغي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 7 - صفحه:125 -146
چکیده    هنجارگریزی معنایی، یکی از شیوه‌هایی است که شاعران و نویسندگان، با بهره‌گیری به جا و هنرمندانه از آن، سطح ادبی آثارشان را ارتقا می‌بخشند. بیژن نجدی از جمله نویسندگانی است که در ساخت و پرداخت داستان های خود، تمایل زیادی به استفاده از این شیوه داشته است. از آن جا که هنجارگریزی معنایی بیشتر خاص شعر است، بهره‌گیری از آن در آثار منثور، زبان این آثار را شعرگونه می‌نماید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که یکی از مهم‌ترین عواملی که زبان داستان های نجدی را از منطق عادی گفتار خارج کرده و آن را به سوی زبان شاعرانه سوق داده، نمود انواع هنجارگریزی معنایی در این داستان هاست. به منظور اثبات فرضیه پژوهش، انواع هنجارگریزی معنایی در داستان های نجدی با استفاده از شیوه استقرایی مشخص و پربسامدترین و موثرترین آن ها از حیث شاعرانه ساختن زبان داستان های نجدی بررسی شده است. نتیجه پژوهش بیان گر آن است که از بین انواع ترفندهای ادبی که در چهارچوب هنجارگریزی معنایی قرار دارد تشبیه، تشخیص، مجاز، حس‌آمیزی، بزرگ‌نمایی و متناقض‌نما، بیش ترین نقش را در شاعرانه ساختن زبان داستان های نجدی داشته است.
کلیدواژه بیژن نجدی، داستان، برجسته‌سازی، هنجارگریزی معنایی
آدرس دانشگاه اراک, ایران, دانشگاه اراک, ایران
پست الکترونیکی fr. mirhashemi@gmail. com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved