>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت کار و ارتقاء سلامت   
سال:1399 - دوره:4 - شماره:1


  tick  اثر مرکز کنترل کاری و سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی عدم توازن تلاش- پاداش - صفحه:1-16

  tick  ارزیابی ریسک سیستم برق بیمارستان نجمیه با استفاده از روش ردیابی انرژی و تحلیل موانع - صفحه:70-80

  tick  بررسی ارتباط بین نوبت کاری و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان گلستان اهواز - صفحه:38-45

  tick  بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای در یک دوره 4 سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد - صفحه:17-26

  tick  تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده - صفحه:27-37

  tick  شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک Heartدر اپراتورهای جرثقیل های سقفی: مورد مطالعه در یکی از صنایع فولاد خوزستان - صفحه:58-69

  tick  شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک Fmea - صفحه:81-93

  tick  مدل ساختاری هوش معنوی و بهره وری با بررسی نقش میانجی وجدان کاری درکارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد - صفحه:46-57
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved