>
Fa   |   Ar   |   En
   ترجیحات تصمیم‌گیری و مشارکت ادراک‌شده بیماران در مراقبت: مطالعه موردی در بیمارستان‌های آموزشی یزد  
   
نویسنده بهرامی محمد امین ,جعفری حسن ,جام‌برسنگ سارا ,انتظاریان اردکانی سمانه
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1400 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:117 -132
چکیده    زمینه و هدف: ترجیحات بیمار برای تصمیم‌گیری به معنی تمایل وی به مشارکت در مدیریت مراقبت از خود و تصمیم گیری می باشد. هدف این مطالعه، بررسی ترجیحات تصمیم‌گیری و مشارکت ادراک‌شده بیماران در مراقبت و ارتباط این دو با متغیرهای زمینه‌ای در بیمارستان‌های منتخب آموزشی یزد بود.روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که در سال 1398 انجام گردید. جامعه آن را بیماران بستری در بخش‌های زنان، داخلی و جراحی بیمارستان‌های آموزشی یزد تشکیل دادند. حجم نمونه 195 نفر محاسبه شد و روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ایتصادفی بود. داده های مورد نیاز به‌وسیله پرسشنامه‌های استاندارد کنترل ترجیحات دگنر و اسلوان و مشارکت ادراک‌شده بیماران در مراقبت لرمن و همکاران جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 20 و با توجه به نرمال نبودن داده‌ها، از معادل‌های ناپارامتری آزمون‌ها (من ویتنی، کروسکال والیس، دقیق فیشر، همبستگی اسپیرمن) استفاده گردید.یافته‌ها: 49/20 درصد از مشارکت کنندگان در پژوهش، نقش نسبتاً منفعل در تصمیم گیری را ترجیح دادند؛ یعنی تمایل داشتند که پزشک در مورد مراقبت پزشکی ایشان، تصمیم‌گیرنده اصلی باشد. 36/40درصد نیز تمایل داشتند که تصمیم‌گیری در مورد مراقبت پزشکی‌شان به صورت مشارکتی باشد. تفاوت درصدها بین انواع ترجیحات تصمیم‌گیری بیماران بر اساس متغیرهای زمینه‌ای فقط بر حسب سطح تحصیلات، نوع بیمارستان و بخش بستری، نوع بیمه پایه، معنی دار بود (0/05≥ p). میانگین نمره مشارکت ادراک‌شده بیماران در مراقبت نیز به طور کلی 14/92 ± 62/08 به‌دست‌آمد. تفاوت مشاهده شده در میانگین نمره مشارکت ادراک‌شده بیماران در مراقبت بر حسب متغیر‌های زمینه‌ای در یک یا چند بعد مشارکت تنها از لحاظ جنسیت، نوع بیماری، نوع بیمارستان، سابقه بستری، نوع بیمه پایه معنی دار بود (0/05 > p). نتیجه‌گیری: درصد زیادی از بیماران در مطالعه حاضر نقش نسبتاً منفعل در تصمیم گیری را ترجیح دادند، بنابراین ارائه‌دهندگان خدمات سلامت بهتر است اطلاعات قابل فهم راجع به گزینه‌های درمانی موجود و مزایا / خطرات مرتبط با آن انتخاب‌ها را برای بیماران ارائه دهند. همچنین، مداخلات لازم برای ارتقاء تصمیم‌گیری مشترک به ویژه برای کمک به بیماران زن و بیمارانی که بیماری حادتری دارند و نیز حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت برای مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری مشترک با بیماران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کلیدواژه ترجیحات تصمیم‌گیری، مشارکت ادراک‌شده در مراقبت، بیمارستان، بیمار
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی, ایران, ‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت، دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, مرکز تحقیقات مدل سازی داده‌های سلامت، دانشکده بهداشت, گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، پردیس بین الملل, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران
پست الکترونیکی s.entezariana@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved