>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سیاست های دارویی ایران در واردات داروها و تعیین ماهیت داروهای وارداتی با استفاده از روش Abc-Ved  
   
نویسنده قاسمی زهرا ,پیرویان فرزاد ,رحیم مجمدرضا ,یوسفی نازیلا
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1400 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:145 -157
چکیده    زمینه و هدف: تامین داروها، در هر کشور امری حیاتی است و دسترسی به داروهای مناسب با جلوگیری از گسترش قاچاق، سلامت آن جامعه را تضمین می‌کند. مطالعه‌ی حاضر سیاست‌های فعلی ایران در جهت تامین داروها از مسیر واردات را ارزیابی کرده و سعی بر بررسی کاربرد روش abc-ved در کمک به تصمیم گیری‌های سیاستگذاران در امر واردات داروها دارد.روش پژوهش: مطالعه پژوهشی حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. در فاز کیفی به روش نمونه گیری هدفمند با 13 نفر از خبرگان حوزه سلامت در زمینه تولید و واردات داروها مصاحبه رو در رو انجام و تحلیل مضمون آن‌ها با استفاده از نرم افزار maxqda 18 صورت گرفت. در فاز کمی تعیین ماهیت اقلام دارویی وارداتی با استفاده از ماتریکس آنالیز abc-ved یا (always, better, control vital, essential, desirable) و اطلاعات موجود در آمارنامه دارویی سال 1397 انجام شد. سپس نحوه‌ی توزیع داروها در هریک از دسته‌های ماتریکس مشخص گردید.یافته‌ها: در فاز کیفی مطالعه، خبرگان به تاثیر سیاست های بازدارنده در امر واردات داروها در کاهش دسترسی، افزایش قاچاق، کاهش نوآوری، تضعیف بازاریابی و کاهش کیفیت و افزایش قیمت داروهای تولید داخل اشاره کردند. در فاز کمی نیز با استفاده از ماتریکس abc-ved مشخص شد که داروهای دسته av شامل 36 دارو، ae 145 دارو، ad 85 دارو، bv شامل 31 دارو، be 240 دارو، cv 126 دارو، ce 970 دارو، و cd شامل 672 دارو بودند. در نهایت 21.5 درصد از داروها در دسته i که اقلام حیاتی و گران قیمت، 20.7 درصد در گروه ii که اقلام دارویی ضروری با قیمت متوسط هستند و 1 درصد در گروه iii که داروهای مطلوب و ارزان قیمت هستند دسته بندی شدند.نتیجه‌گیری: طبق نظر خبرگان صنعت داروسازی کشور، سیاست ایران برای واردات داروها، همواره انقباضی بوده و اگرچه در مواردی منجر به کاهش قیمت‌ها و افزایش سطح دسترسی بیماران به داروها شده، اما عوارضی را برای نظام دارویی داشته است: از جمله این عوارض می‌توان به کمبودهای مقطعی دارو در طول زمان اشاره کرد. سیاستگذاران می‌توانند به اعمال محدودیت در واردات داروهای پرهزینه و با تعداد کم اقدام کرده و بودجه بیشتری را به تامین داروهای حیاتی اختصاص بدهند. آنالیزهای به کار رفته نمی‌توانند به تنهایی معیار تصمیم گیری باشند و تنها می‌توانند نشان دهنده اولویت‌های دارویی در شرایط کمبود بودجه باشند و باید در یک چارچوب تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری نمایند.
کلیدواژه سیاست دارویی، روشAbc-Ved، دسترسی، کیفیت، داروهای وارداتی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی, دانشکده داروسازی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی, دانشکده داروسازی, گروه اقتصاد و مدیریت دارو, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی, دانشکده داروسازی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی, دانشکده داروسازی, گروه اقتصاد و مدیریت دارو, ایران
پست الکترونیکی n.yousefi@sbmu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved