>
Fa   |   Ar   |   En
   نیازسنجی آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر بسته‌های طرح تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی  
   
نویسنده باستانی پیوند ,گلریز عاطفه ,روانگرد رامین ,کاوسی زهرا ,رضایی ریتا ,کشتکاران ویدا ,بهرامی محمدامین
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1400 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:167 -179
چکیده    زمینه و هدف: بازنگری برنامه‌های درسی مبتنی بر نیازسنجی از ذی نفعان از جمله کارکردهای ضروری و مستمر نظام‌های آموزشی است. هدف این پژوهش، نیازسنجی آموزشی دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دیدگاه آموزش گیرندگان بود. روش پژوهش: این مطالعه مقطعی در سال های 99-1398 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. نمونه گیری به صورت طبقه‌ایتصادفی از ورودی‌های سال‌های مختلف انجام شد. 40 نفر از دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در پژوهش شرکت کردند. داده‌ها، با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه، در یک مطالعه پایلوت مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آماره‌های توصیفی و نرم افزار spss 21 انجام گرفت. یافته‌ها: 64/1 درصد از مشارکت کنندگان، رشته تحصیلی خود را بدون آشنایی قبلی و یا با آشنایی کم انتخاب کرده بودند. بیش از 60 درصد آن‌ها، صرفا جهت استفاده از مزایای مدرک تحصیلی این رشته را انتخاب کرده بودند. تنها 22/5 درصد از شرکت کنندگان، دارای رضایت زیاد و خیلی زیاد از تحصیل در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بودند. در عین حال، 65 درصد از آن‌ها قابلیت کارآفرینی دانش آموختگان این رشته را در حد متوسط و بیش از آن ارزیابی کردند. اکثریت پاسخ دهندگان، آموزش در عرصه را در برآورده کردن نیازهای شغلی مفید دانسته اما معتقد بودند که دوره‌های آموزش در عرصه نیازمند اصلاح است. محتوای آموزشی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی شناسایی و در 18 حیطه طبقه بندی گردید. نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که برنامه درسی دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی نیازمند بازنگری و اصلاح می‌باشد.
کلیدواژه نیازسنجی آموزشی، آموزش پاسخگو، برنامه درسی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت, ایران
پست الکترونیکی aminbahrami1359@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved