>
Fa   |   Ar   |   En
   بهای تمام شده تخت روز و روز بیمار در بخش گوش، حلق و بینی یک بیمارستان آموزشی و یک بیمارستان خصوصی در شهر یزد  
   
نویسنده پاک دامن محسن ,بهاری نیا سجاد ,گراوندی سارا ,زارع زاده محمد ,خالقی موری مهدیه
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1399 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:32 -43
چکیده    زمینه هدف: تجزیه و تحلیل هزینه ‌ها یک ابزار مدیریتی است که در شناسایی هزینه‌ های بالا کمک زیادی می‌کند و باعث توجه بیشتر مسئولین و مدیران بیمارستان به این هزینه‌ ها می‌شود. هدف از مطالعه حاضر محاسبه بهای تمام شده تخت روز و روز بیمار در بخش گوش، حلق و بینی یک بیمارستان آموزشی و یک بیمارستان خصوصی در شهر یزد بود. روش پژوهش: مطالعه حاضر به شیوه توصیفی، تحلیلی و به صورت گذشته نگر در بخش گوش، حلق و بینی یک بیمارستان آموزشی و یک بیمارستان خصوصی برای سال 1395 در شهر یزد انجام شد. جمع آوری داده ‌ها از طریق مطالعه اسناد، مدارک و چک لیست ‌های مربوطه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار excel انجام شد. یافته‌ها: هزینه تخت روز اشغالی به دست آمده برای بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان خصوصی، 7286715 ریال و بیمارستان آموزشی، 2386715 ریال به دست آمد. هزینه تخت روز اشغالی بیمارستان خصوصی نسبت به بیمارستان آموزشی در مقایسه با تعرفه مصوب آن سال، بسیار بیشتر بود. درآمد به ازای هر روز بیمار در بیمارستان آموزشی 2204643 ریال و در بیمارستان خصوصی 1500130 ریال به دست آمد. درآمد به ازای هر روز بیمار در بیمارستان آموزشی بیشتر از بیمارستان خصوصی به دست آمد. نتیجه گیری: در اداره امور بیمارستان‌ها باید یک سیستم دقیق مالی به کار گرفته شود تا تعرفه گذاری تخت روز بر اساس قیمت تمام شده صورت گیرد و تعرفه تخت روز همواره واقعی باشد. با توجه به بالا بودن هزینه‌های نیروی انسانی، بیمارستان‌ها باید توجه جدی به کنترل این هزینه‌ها داشته باشند. همچنین بیمارستان‌ها به منظور کاهش هزینه‌های مواد مصرفی باید فرآیندهایی را برای مصرف صحیح ملزومات به کار گیرند.
کلیدواژه قیمت تمام شده، تخت روز، روز بیمار، بخش گوش، حلق و بینی، بیمارستان آموزشی، بیمارستان خصوصی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید ‌صدوقی یزد, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید‌ صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved