>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فضایی تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ مرگ ‌و میر در استان‌های ایران  
   
نویسنده گل‌خندان ابوالقاسم
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1398 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:185 -196
چکیده    زمینه و هدف: بسیاری از مطالعات تجربی پیشین، اجرای تمرکززدایی مالی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت‌های محلی را یکی از عوامل بهبود برون‌داده‌های سلامت در کشورهای در حال ‌توسعه بیان می‌کنند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های تمرکززدایی مالی بر نرخ مرگ‌ومیر (به‌عنوان یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت)، در استان‌های ایران بود.روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از داده‌های آماری متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های ایران، به بررسی تاثیر فضایی شاخص‌های تمرکززدایی مالی بر نرخ مرگ‌و میر طی دوره زمانی 1394- 1385 پرداخت. به این منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی استفاده شد. همچنین، تحلیل داده‌ها و نتایج به کمک نرم‌افزار matlab انجام گردید.یافته‌ها: نتایج برآورد مدل نشان از وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین شاخص‌های تمرکززدایی مالی و نرخ مرگ‌ومیر داشت، به‌طوریکه با 00.1 درصد افزایش در شاخص‌های تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج، نرخ مرگ‌ومیر در استان‌های کشور به‌ترتیب 19.0 و 10.0 درصد کاهش می‌یابد. سایر نتایج نشان داد که تاثیر مجاورت فضایی بین استان‌های کشور بر نرخ مرگ‌ومیر مثبت و معنی‌دار بوده است.نتیجه‌گیری: با فراهم‌کردن بسترهای لازم جهت گسترش تمرکززدایی مالی صحیح، می‌توان به ارتقای سطح سلامت در استان‌های کشور کمک کرد.
کلیدواژه نرخ مرگ‌ومیر، تمرکززدایی مالی، استان‌های ایران، اقتصادسنجی فضایی، وابستگی فضایی
آدرس دانشگاه لرستان, دانشکده علوم اقتصادی و اداری, بخش عمومی, ایران
پست الکترونیکی سٌاى golkhandana@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved