>
Fa   |   Ar   |   En
   راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده بهرامی محمد امین ,نصیریانی خدیجه ,دهقانی آرزو ,زارع زاده محمد ,کیانی پریسا
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1398 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:230 -239
چکیده    زمینه و هدف: اینترنت و رسانه‌های اجتماعی ابزار جدیدی برای جستجوی اطلاعات سلامت هستند. اطلاعات نادرست سلامت به صورت ادعاهای مرتبط به سلامت که به دلیل فقدان منابع علمی قابل اعتماد، دروغین شمرده می‌شوند تعریف شده است. اینگونه اطلاعات به صورت عمدی یا غیرعمدی تولید و منتشر شده و می توانند اثرات منفی بر سلامت جمعیت تحمیل کنند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهکار‌های مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت از دیدگاه متخصصین سلامت شهر یزد بود.روش پژوهش: این مطالعه کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. 8 مصاحبه عمیق با متخصصین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 981397 انجام شد. مصاحبه شوندگان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از نرم افزار max qda 10 و به شیوه تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از تجزیه و تحلیل کدهای استخراج شده، یک تم اصلی تحت عنوان راهبرد‌های مواجهه با عوارض اطلاعات نادرست و 14 زیر تم شامل آموزش کارکنان بهداشتی در تمامی سطوح، تاثیر آموزش حضوری بر مردم، آگاه سازی جامعه نسبت به عدم امکان اعتماد به تمامی اطلاعات فضای مجازی، پخش تبلیغات آموزشی، قرار دادن فیلتری جهت جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، راستی آزمایی اطلاعات، ارزش دهی به کتاب خوانی و حمایت از آن، افزایش آگاهی مردم در زمینه اطلاعات نادرست، پاسخگویی دقیق توسط افراد متخصص، یادگیری نحوه تفکر، در نظر گرفتن چندین آیتم در خصوص تصمیم گیری، تشکیل سازمان‌های مسئول آموزش مردم در زمینه فضای مجازی، ایجاد فرهنگ سازی و ضعف در این خصوص، ایجاد تفکر نقادانه و فرهنگ استفاده از آن در جامعه) به دست آمد.نتیجه‌گیری: تحلیل نهایی نتایج بیانگر این بود که از دیدگاه مصاحبه شوندگان مهمترین راهکار برای مواجهه با اطلاعات نادرست موجود در فضای مجازی، افزایش آگاهی عموم مردم در مورد آن‌ها می‌باشد که با کاهش اعتماد به درستی تمامی اطلاعات منتشر شده و راستی آزمایی چندباره آن‌ها می‌توان تا حد زیادی از پیامدهای آسیب زای‌ آن‌ کاست.
کلیدواژه جستجوی اطلاعات سلامت، اطلاعات آنلاین سلامت، اطلاعات نادرست، تحلیل محتوا
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی, دانشکده بهداشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved